logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาดอาหารจากลำไส้สั้น

อาการ : ขาดอาหารจากลำไส้สั้น

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เทดูกลูไทด์ (Teduglutide)

ยาเทดูกลูไทด์(Teduglutide) เป็นยาที่ใช้รักษากลุ่มอาการลำไส้สั้น(Short bowel syndrome) ซึ่งกลุ่มอาการนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ป่วยด้วยมะเร็งลำไส้เล็ก