logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขนดก

อาการ : ขนดก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อีฟลอร์นิทีน (Eflornithine)

ยาอีฟลอร์นิทีน (Eflornithine หรือ Eflornithine hydrochloride หรือ Eflornithine HCl)เป็นยาที่นำมาใช้กำจัดขนบนใบหน้าของสตรี มีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาครีม(Cream)