logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนหรือแผลเรื้อรังที่ทอนซิล

อาการ : ก้อนหรือแผลเรื้อรังที่ทอนซิล

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งต่อมทอนซิล มะเร็งทอนซิล (Tonsil cancer)

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งต่อมทอนซิล แต่การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่หลีกเลี่ยงได้ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง