logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

อาการ : การอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะซีเมทาซิน (Acemetacin)

ยาอะซีเมทาซิน(Acemetacin) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด(NSAIDs) ที่นำมาใช้บรรเทาอาการปวดจากการอักเสบของ กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ ต่างๆ ของร่างกาย