logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียว

อาการ : การติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะโตวาโควน (Atovaquone)

ยาอะโตวาโควน(Atovaquone) เป็นยาประเภท Napthoquinones(สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง) ประโยชน์ทางคลินิก นำมาใช้รักษาอาการปอดอักเสบ