logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก

อาการ : กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก

โดย กภ.ธีรวิทย์ วิโรจน์วิริยะกุล

กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก: กายภาพบำบัด (Physical therapy for Bell’s Palsy)

โรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก หรือโรคอัมพาตเบลล์ (Bell’s Palsy) ถูกตั้งชื่อตามนายแพทย์ Charles Bell ผู้อธิบายถึงสาเหตุและลักษณะของอาการนี้เป็นคนแรก