logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กล้ามเนื้อหดเกร็ง

อาการ : กล้ามเนื้อหดเกร็ง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แดนโทรลีน (Dantrolene)

ยาแดนโทรลีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้ป้องกันภาวะ Malignant hyperthermia ก่อนและหลังการผ่าตัด, ใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแดนโทรลีนเป็นยาที่ก่อให้เกิดพิษกับตับ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แพนคูโรเนียม (Pancuronium)

ยาแพนคูโรเนียมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อเป็นยาคลายกล้ามเนื้อที่มีการใช้ในห้องผ่าตัด ช่วยทำให้การสอดท่อช่วยหายใจเข้าท่อลมและการทำหัตถการต่างๆในการผ่าตัด