logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กล้ามเนื้อปวดเกร็ง

อาการ : กล้ามเนื้อปวดเกร็ง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ทิซานิดีน (Tizanidine)

ยาทิซานิดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เป็นเป็นยาคลายกล้ามเนื้อและเพื่อช่วยลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ การหยุดใช้ยานี้ทันทีอาจเกิดอาการถอนยาติดตามมา