logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบปัสสาวะเป็นเลือดจากยาเคมีบำบัด

อาการ : กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบปัสสาวะเป็นเลือดจากยาเคมีบำบัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เมสนา (Mesna)

ยาเมสนา(Mesna) เป็นยาที่ใช้ลดอาการพิษหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัด อย่างเช่น Ifosfamide หรือ Cyclophosphamide ในผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ