logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กระดูกอ่อนในเด็ก

อาการ : กระดูกอ่อนในเด็ก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

บูโรซูแมบ (Burosumab)

ยาบูโรซูแมบ(Burosumab) เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนตีบอดี (Monoclonal antibodies) ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดภาวะฟอสฟอรัส/เกลือฟอสเฟต(PO43-)ในร่างกายต่ำ