logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กรดยูริคในเลือดสูงจากยาเคมีบำบัด

อาการ : กรดยูริคในเลือดสูงจากยาเคมีบำบัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ราสบูริเคส (Rasburicase)

ยาราสบูริเคส(Rasburicase) เป็นยาที่มีฤทธิ์ช่วยกำจัดกรดยูริคออกจากกระแสเลือด โครงสร้างของยาราสบูริเคสเป็นเอนไซม์ที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า ยูเรทออกซิเดส