เจ็บไข้ได้ป่วย ตอนที่ 64 – การเปลี่ยนแปลงชีวิต (3)

เจ็บไข้ได้ป่วย ตอนที่ 64 – การเปลี่ยนแปลงชีวิต (3)

ในภาพรวม เราได้เรียนรู้ว่า ความคิดแบบดั้งเดิม (Traditional thinking) เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการกำลังเข่นฆ่าเรา เพราะมันส่งเสริมให้เกิดโรคหัวใจ, โรคมะเร็ง, โรคอ้วนเกิน (Obesity), และโรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นต้น

เราอาศัยอยู่ในโลกที่แสวงหาวิธีรักษาสัตว์ร้าย (Monster) ของโรคที่สังคมของเราได้สร้างขึ้นมา

วงการแพทย์แสวงหาทางแก้ไข (Remedy) ที่จะรักษานานาโรค แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้ว ร่างกายไม่จำเป็นต้องมีทางแก้ไข เพราะมันเพียงต้องการโอกาสใช้อภิสิทธิ์ (Prerogative) ในการรักษาตนเอง (Self-healing)

โรคคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง และไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอก นักวิทยาศาสตร์ อังตวน บิวแชมป์ (Antoine Bechamp), คล็อด เบอร์นารด์ (Claude Bernard), และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ต่างก็ทราบดี แม้หลุยส์ ปาสเตอร์ (Luis Pasteur) ก็ยอมรับก่อนสิ้นลมหายใจคาเตียง (Bed death)!

นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยได้สืบค้น (Investigate) การผ่าหล่า (Pleomorphism) ของเซลล์ โดยเฉพาะเชื้อ (Germ) อาทิ เชื้อหมัก (Yeast), เชื้อรา (Fungus), และจุลินทรีย์ (Micro-organism) ต่างเปลี่ยนแปลง (Alter) รูปแบบ (Form) และหน้าที่ (Function) เมื่ออาณาบริเวณ (Terrain) ของร่างกายเปลี่ยนแปลงระดับกรด-ด่าง (pH)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อโรคเติบโต (Thrive) ในสภาวะกรดมาก (Low pH) และอดตาย (Strive) ในสภาวะด่างมาก (High pH) เมื่อสภาวะร่างกายมีด่างสูง เชื้อในร่างกายไม่เป็นอันตราย (Benign) สุขภาพของเราก็จะแข็งแรง แต่เมื่อร่างกายมีสภาวะกรดสูง เชื้อในร่างกายเป็นอันตราย (Pathologic) ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย

การมีกรดมากเกินไปในร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อ (Tissue) เกิดกิจกรรมผ่าเหล่า (Mutation) ซึ่งนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บในที่สุด ดังนั้น ถ้าร่างกายของเรามีสภาวะเป็นด่าง (Alkaline) เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงเชื้อโรคได้ ทำให้เรามีสุขภาพดี นี่คือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ (Phenomenal)

นี่หมายความว่า เราคือผู้กำหนดอนาคต โดยเราไม่ต้องจ่ายค่าหมอดู (Fortune-teller) หรือแพทย์มาบอกเราว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคต คำตอบคือ “สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้น เราได้รับมรดกตกทอดจากเมล็ดที่เราหว่านไว้ในวันนี้” (Fruits of today’s sowing)

เชื้อโรคมิได้เกิดขึ้นจากความโชคร้าย มันเป็นเหตุและผล (Cause and effect) และผลลัพธ์ (Outcome) ของโรคใดๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงได้ หรือคืนสภาพ (Reverse) ได้ ผ่านวิถีชีวิต (Life style) และอาหาร (Diet)

ชีววิทยาใหม่ (New biology) อธิบายเหตุและผลของโรคภัยทั้งปวง

การทำให้ปราศจากพลัง (Deprivation of force or strength) มิใช่โรค แต่เป็นสาเหตุให้อ่อนกำลัง (Flag) ของการกำจัดของเสียที่เป็นพิษ (Toxic waste)

แหล่งข้อมูล

  1. Traverso, Matt. (2014). Health, Vitality, and Energy in Your Body (eBook). USA.
  2. Antoine Bechamp - https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_B%C3%A9champ [2023, January 17].
  3. Claude Bernard - https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Bernard [2023, January 17].
  4. Albert Einstein - https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein [2023, January 17].