จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 402 : ครอบครัวที่รับเด็กมาเลี้ยง (2)


จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 402 : ครอบครัวที่รับเด็กมาเลี้ยง (2)

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดคุยเกี่ยวกับค่าอัตราพันธุกรรม (Heritability) ว่าเป็นตัวเลขที่บ่งชี้จำนวนสัดส่วนของความสามารถบางอย่าง, ลักษณะนิสัย, หรืออุปนิสัยที่สามารถประกอบขึ้นเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรม (ธรรมชาติ)

ยกตัวอย่างเช่น ค่าอัตราพันธุกรรมจากค่าสติปัญญาทั้งหมด (สามารถวัดค่าได้โดยแบบทดสอบทางไอคิว) มี 50% ซึ่งหมายความว่า 50% จากความสามารถทางสติปัญญาทั่วไปมาจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรม

นักวิจัยสามารถคำนวณคะแนนของค่าอัตราพันธุกรรม จากความสามารถทางสติปัญญาที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial ability) 32%, ความสามารถทางด้านการพูด 55%, และความทรงจำ 55% เป็นต้น

การศึกษาเรื่อง ค่าอัตราพันธุกรรมประเภทนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม (ที่ได้รับจาธรรมชาติ) มีส่วนเกี่ยวข้องถึง 50% ของระดับสติปัญญา

ก้าวสำคัญของการค้นคว้าเกี่ยวกับพันธุกรรม ค้นพบจากการบ่งชี้กลุ่มยีนเฉพาะ(Genes) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางสติปัญญาที่เฉพาะทาง

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ค่าอัตราพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องถึง 50% กับสติปัญญาของคนเรา ซึ่งหมายความว่ายีนไม่ได้บ่งชี้หรือจำกัดความสามารถเหล่านี้ทั้งหมด เพราะอีก 50% มาจากปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดู

ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเปรียบเสมือน การทำให้เกิดความสามารถที่หลากหลายหรือพฤติกรรมที่มีการก่อรูปผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสภาวะแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านพันธุกรรมทำงานได้อย่างไร วัดเป็นช่วงระยะของปฏิกิริยา (Reaction range)

ช่วงระยะของปฏิกิริยาบ่งชี้ขอบเขตของลักษณะนิสัย, ความสามารถ, หรือคะแนนทางไอคิวที่อาจเพิ่มหรือลด โดยส่งผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม

นักวิจัยคาดการณ์ว่า ช่วงระยะของปฏิกิริยาอาจทำให้คะแนนไอคิวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ถึง 10 - 15 คะแนน ยกตัวอย่างเช่น ไอคิวของคนเราอาจเพิ่มจาก 85 ถึง 100 ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่า พวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมมากหรือน้อย

การศึกษาเกี่ยวกับค่าอัตราพันธุกรรม, ฝาแฝด, และเด็กที่ถูกรับมาเลี้ยง ทำให้รู้คำตอบเกี่ยวกับธรรมชาติและการเลี้ยงดู (Nature-nurture)

ธรรมชาติหรือการได้รับสืบทอดทางพันธุกรรม (Heredity) มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ 50% ของระดับสติปัญญามนุษย์และสภาวะแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูมีส่วนเกี่ยวข้องอีก 50%

อย่างไรก็ตามไอคิวของคนเราสามารถแปรผันได้ 10 – 15 คะแนน ขึ้นอยู่กับระบบทางพันธุกรรมว่ามีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างไร

แหล่งข้อมูล

1. Plotnik Rod.  (2002). Introduction to Psychology (6th Ed).  Pacific Grove, CA: Wadsworth - Thompson Learning.
2. Intelligence - https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence, January21].
3. Heritability - https://en.wikipedia.org/wiki/Heritability, January 21].