Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบประสาท  ระบบประสาทวิทยา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

สั่น  ลมชัก 

บทนำ

ยาไพรมิโดน (Primidone) เป็นยาต้านอาการโรคลมชัก มักจะถูกใช้เป็นทางเลือกที่สองเมื่อการใช้ยาบำบัดโรคลมชักของกลุ่มแรกใช้ไม่ได้ผล ทางคลินิกได้นำไพรมิโดนมาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1949 (พ.ศ.2492) ไพรมิโดนในรูปแบบของยาแผนปัจจุบันจะถูกผลิตออกมาเป็นยาสำหรับรับประทานทั้งชนิดเม็ดและยาน้ำแขวนตะกอน ตัวยาสามารถดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 25% โดยมีตับคอยเปลี่ยนแปลงและทำลายโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 10 - 15 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ธรรมชาติของยาไพรมิโดนสามารถผ่านเข้ารกและน้ำนมของมารดา จึงเป็นยาที่ไม่เหมาะกับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วย การใช้ยาไพรมิโดนจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น และห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทานด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

ไพรมิโดนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไพรมิโดน

ยาไพรมิโดนมีสรรพคุณดังนี้

ไพรมิโดนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิของยาไพรมิโดนคือ ตัวยาจะเพิ่มความทนทานของระบบประสาทต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้เกิดอาการของโรคลมชัก ยาไพรมิโดนยังถูกตับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีไปเป็นตัวยา Phenobarb ที่มีฤทธิ์ต่อต้านอาการโรคลมชักได้อีกเช่นกัน จากกลไกดังกล่าวจึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ไพรมิโดนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไพรมิโดนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายในประเทศไทยดังนี้

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 50 และ 250 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาน้ำชนิดรับประทาน ขนาด 125 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

ไพรมิโดนมีขนาดการใช้ยาอย่างไร?

ยาไพรมิโดนมีขนาดการใช้ยาดังนี้เช่น

ก. สำหรับรักษาโรคลมชักชนิดโรคลมบ้าหมู และชนิดชักแบบเฉพาะที่:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 125 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน แล้วแพทย์จะปรับเพิ่มปริมาณยาอีก 125 มิลลิกรัมทุกๆ 3 วัน หากจำเป็นแพทย์สามารถปรับเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 500 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน 2 ครั้ง ในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มปริมาณยา 250 มิลลิกรัมทุกๆ 3 วัน ซึ่งขนาดที่ใช้คงการรักษาอยู่ที่ 750 - 1,500 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: เริ่มต้นรับประทาน 125 มิลลิกรัม/วัน หากจำเป็นแพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานอีก 125 มิลลิกรัมทุกๆ 3 วัน ขนาดรับประทานที่คงระดับการรักษาของเด็กในแต่ละช่วงอายุเป็นดังนี้ เด็กที่อายุมากกว่า 9 ปี รับประทาน 750 - 1,500 มิลลิกรัม/วัน,

  เด็กที่อายุตั้งแต่ 6 - 9 ปี รับประทาน 750 - 1,000 มิลลิกรัม/วัน

  เด็กที่อายุตั้งแต่ 2 - 5 ปี รับประทาน 500 - 750 มิลลิกรัม/วัน

  และเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี รับประทาน 250 - 500 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับโรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 50 มิลลิกรัม/วัน หากจำเป็นแพทย์จะปรับเพิ่มขนาดรับประทานทุก 2 - 3 สัปดาห์ โดยขนาดรับประทานสูงสุด 750 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: โรคนี้มักไม่พบในเด็ก จึงไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้รักษาโรคนี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไพรมิโดน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไพรมิโดนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า แต่การลืมรับประทานยานี้บ่อยๆสามารถทำให้อาการป่วยไม่ทุเลาและอาจเพิ่มความรุนแรงได้มากยิ่งขึ้น

ไพรมิโดนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไพรมิโดนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้

เช่น มีอาการง่วงนอน เกิดอาการเซ คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า ตากระตุก เวียนศีรษะ และในผู้ป่วยบางรายสามารถเกิดอาการแพ้ยาได้

มีข้อควรระวังการใช้ไพรมิโดนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไพรมิโดนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไพรมิโดนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไพรมิโดนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไพรมิโดนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

 • การรับประทานยาไพรมิโดนร่วมกับยาหลายตัวสามารถเร่งให้ตับทำลาย/เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยากลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้นจนเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยาเหล่านั้นด้อยลงไป หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน ยากลุ่มดังกล่าวเช่น Chlorampheni col, Beta-blockers, Cimetidine, Corticosteroids, Furosemide, ยาเม็ดคุมกำเนิด, Warfarin และยากลุ่ม TCAs
 • การรับประทานยาไพรมิโดนร่วมกับยารักษาโรคลมชักตัวอื่นเช่น Valproate หรือ Phenytoin สามารถทำให้ระดับความเข้มข้นของยาไพรมิโดนเพิ่มสูงขึ้น หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน แพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป
 • การรับประทานยาไพรมิโดนร่วมกับยา Acetazolamide อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมีภาวะกระดูกบาง (Osteomalacia) หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
 • การรับประทานยาไพรมิโดนร่วมกับยา Quinidine อาจทำให้ระดับยา Quinidine ในกระแสเลือดลดต่ำลงจนส่งผลต่อการรักษา หากต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้ผู้ป่วยเป็นกรณีๆไป

ควรเก็บรักษาไพรมิโดนอย่างไร?

ควรเก็บยาไพรมิโดนที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไพรมิโดนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไพรมิโดนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Mysoline (มายโซลีน) Valeant Pharmaceuticals North America
Primidone Tablet (ไพรมิโดน แทบเล็ต) Watson Laboratories Inc

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Primidone#Available_forms [2015,March7]
2 https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=primidone [2015,March7]
3 https://www.mims.com/USA/drug/info/primidone/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,March7]
4 http://www.medicinenet.com/primidone-oral/page5.htm [2015,March7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom