Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาไนฟูร็อกซาไซด์ (Nifuroxazide) เป็นยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานอยู่ในกลุ่มยา Nitrofuran ได้รับการจดลิขสิทธิ์ยาเมื่อ ปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) นำมาใช้รักษาอาการลำไส้ใหญ่อักเสบ (Colitis) และอาการท้องเสีย (Diarrhea) ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ โดยมีชื่อการค้าต่างๆมากมายในท้องตลาดยา รูปแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นยาชนิดรับประทานชนิดแคปซูลและยาน้ำแขวนตะกอน อดีตเคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสรรพคุณที่ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนระหว่างบริษัทยากับองค์กรอิสระบางองค์กร อย่างไรก็ตายาไนฟูร็อกซาไซด์ถือได้ว่าเป็นยาที่มีประโยชน์ทางคลินิก และยังมีการใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยาไนฟูร็อกซาไซด์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเช่นกัน

หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาไนฟูร็อกซาไซด์ก็จะถือเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถใช้ยานี้ได้ นอกนั้นจะเป็นเรื่องความเห็นของแพทย์ว่าเห็นเหมาะสมปลอดภัยในการใช้ยานี้กับผู้ป่วยแต่ละรายบุคคลหรือไม่ ระหว่างที่มีการใช้ยานี้หากพบอาการดังต่อไปนี้ต้องไม่เพิกเฉยที่จะรีบพาผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วก่อนวันนัดเช่น

กรณีที่ไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้นผู้ป่วยยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เช่น การรับประทานอาหารที่เหมาะสมในระหว่างที่ป่วยและงดเว้นอาหารรสจัด อาหารประเภทผักและผลไม้ รวมถึงอาจต้องดื่มน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระหว่างวัน และเช่นกันการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์หรือสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ถือเป็นข้อห้ามนอกจากจะมีคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ระยะเวลาของการใช้ยานี้ไม่ควรเกิน 7 วัน

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากยาไนฟูร็อกซาไซด์คืออาการทางผิวหนังเช่น ลมพิษและผื่นคันที่สามารถเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันมีการนำยาไนฟูร็อกซาไซด์มารักษาโรคมะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก ซึ่งยังต้องรอข้อสรุปและยืนยันในทางคลินิกกันต่อไป

ไนฟูร็อกซาไซด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไนฟูร็อกซาไซด์

ยาไนฟูร็อกซาไซด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการท้องเสียที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย

ไนฟูร็อกซาไซด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไนฟูร็อกซาไซด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้กว้าง ขวางหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ส่งผลให้เชื้อโรคเหล่านั้นหยุดแพร่พันธุ์และตายลงในที่สุด

ไนฟูร็อกซาไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไนฟูร็อกซาไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทานขนาด 200 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานขนาด 218 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

ไนฟูร็อกซาไซด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไนฟูร็อกซาไซด์มีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ทางคลินิกยังไม่ทราบแน่ชัดถึงผลข้างเคียงจากยานี้ในเด็กวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่งรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไนฟูร็อกซาไซด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไนฟูร็อกซาไซด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาไนฟูร็อกซาไซด์ตรงเวลา

ไนฟูร็อกซาไซด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไนฟูร็อกซาไซด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) เช่น มีอาการทางผิวหนังเช่น ผื่นคัน ลมพิษ และหากพบอาการแพ้ยานี้จะมีอาการบวมตามร่างกาย แน่นหน้าอก เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีอาการแพ้ยานี้ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้ไนฟูร็อกซาไซด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไนฟูร็อกซาไซด์เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไนฟูร็อกซาไซด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไนฟูร็อกซาไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ข้อมูลทางคลินิกพบปฏิกิริยาระหว่างยาไนฟูร็อกซาไซด์กับยาอื่นค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม หากพบอาการผิดปกติหลังการใช้ยาไนฟูร็อกซาไซด์ร่วมกับยาใดๆก็ตาม ผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์/เภสัชกรเพื่อใช้ยาต่างๆได้อย่างถูกต้อง

ควรเก็บรักษาไนฟูร็อกซาไซด์อย่างไร?

ควรเก็บยาไนฟูร็อกซาไซด์ภายในอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไนฟูร็อกซาไซด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไนฟูร็อกซาไซด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Debby (เด็บบี้)Thai Nakorn Patana
Erfuzide (เออร์ฟูไซด์) Union Drug
Mifuzide (มิฟูไซด์) Milano

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nifuroxazide [2016,Feb20]
 2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Erfuzide/ [2016,Feb20]
 3. http://pharmacybook.net/nifuroxazide/ [2016,Feb20]
 4. http://www.nature.com/cddis/journal/v6/n3/full/cddis201563a.html [2016,Feb20]
 5. http://www.mims.com/India/drug/info/nifuroxazide/nifuroxazide?type=full&mtype=generic [2016,Feb20]
 6. http://www.druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=1768& [2016,Feb20]
 7. https://www.moncoinsante.co.uk/ercefuryl-nifuroxazide-200-mg-sanofi-aventis-boite-de-12-gelules.html [2016,Feb20]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน bb15
Frame Bottom