Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ไดจอกซิน (Digoxin) เป็นยาในกลุ่ม Cardiac Glycoside (กลุ่มยาที่เกี่ยวข้องกับการหดบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ) ถูกค้นพบครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 โดย Willium Withering นำมา ใช้รักษาโรคหัวใจ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Artrial Fibrillation) ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) โดยหลังจากที่ได้รับยานี้เข้าสู่ร่างกายยา ส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ และระดับยาในกระแสเลือดจะถูกกำจัดออก 50% ภายในเวลา 36 – 48 ชั่วโมง แต่ ถ้าผู้ป่วยมีภาวะไตทำงานผิดปกติ อาจต้องใช้เวลาถึง 3.5 – 5 วัน

ไดจอกซินจัดเป็นยาอันตราย การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาไดจอกซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไดจอกซิน

สรรพคุณของยาไดจอกซิน คือ

ยาไดจอกซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไดจอกซิน มีกลไกการออกฤทธิ์โดยจะไปเพิ่มแรงบีบตัวให้กับกล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้ เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ และทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง

ยาไดจอกซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดจอกซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดขนาด 62.5 และ 250 ไมโครกรัม/เม็ด
  • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาน้ำขนาด 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
  • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาฉีดขนาด 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

ยาไดจอกซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาไดจอกซิน คือ

ก. กรณีที่ต้องการเพิ่มระดับยาไดจอกซินในกระแสเลือดอย่างรวดเร็ว (Rapid Digitalization)

  • ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป รับประทาน 0.75 – 1.5 มิลลิกรัมครั้งเดียว
  • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ขนาดรับประทานขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
  • ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อพิษ (ผลข้างเคียง) ของไดจอกซิน รับประทานเริ่มต้น 0.5 – 0.75 มิลลิกรัม

ข. กรณีที่ต้องการเพิ่มระดับยานี้ในกระแสเลือดอย่างช้าๆ (Slow Digitalization) รับประทาน 0.25 – 0.75 มิลลิกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ค. สำหรับการคงระดับยาในกระแสเลือด ให้รับประทาน 0.25 – 0.5 มิลลิกรัม/วัน

อนึ่ง ยาไดจอกซินสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การปรับขนาดรวมถึงระ ยะเวลาของการรับประทาน ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับการรับประทานหรือหยุดยาด้วยตนเอง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไดจอกซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไดจอกซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาไดจอกซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาไดจอกซิน อาจพบผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียง) ดังนี้ เบื่อ อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย ผื่นคัน การมองเห็นภาพไม่ชัดเจนหรือเห็นภาพเป็น สีเหลือง เต้านมโตขึ้น มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (เลือดออกได้ง่าย) และหัวใจเต้นช้า

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดจอกซินอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาไดจอกซิน คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไดจอกซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไดจอกซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดจอกซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆ ดังนี้

ควรเก็บรักษายาไดจอกซินอย่างไร?

สามารถเก็บยาไดจอกซิน ที่อุณหภูมิห้อง บรรจุยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บในที่ที่พ้นแสง หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไดจอกซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดจอกซินในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cardial (คาร์ดิออล) T. Man Pharma
Grexin (เกรกซิน) Pharmasant Lab
Lanoxin (ลาน็อกซิน) Aspen Pharmacare
Toloxin (โทล็อกซิน) T.O. Chemicals

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digoxin [2014,May26].
2. http://www.thaiheart.org/images/column_1354322775/Thai_AF_Guideline_2012.pdf [2014,May26].
3. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=digoxin [2014,May26].
4. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Toloxin/?q=digoxin&type=brief [2014,May26].
5. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682301.html#storage-conditions [2014,May26].สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom