Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมใต้สมอง  ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เนื้องอกต่อมใต้สมอง  เนื้องอกเน็ท 

บทนำ

ยาแลนรีโอไทด์(Lanreotide หรือ Lanreotide acetate) เป็นยาสังเคราะห์เลียนแบบฮอร์โมนโซมาโตสแตติน (Somatostatin)ที่ออกฤทธิ์ได้นาน สามารถระบุข้อบ่งใช้ทางคลินิกโดยนำมารักษาได้ 2 อาการโรค คือ

ยาแลนรีโอไทด์มีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาฉีด สามารถฉีดเข้าทางผิวหนังหรือเข้ากล้ามเนื้อก็ได้ การบริหารยาจึงต้องกระทำแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น หลังจากร่างกายได้รับการฉีดยานี้ จะมีการดูดซึมตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดประมาณ 80% ปริมาณยาประมาณ 78% จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีน และร่างกายสามารถกำจัดยานี้ทิ้งไปกับอุจจาระ

ยาแลนรีโอไทด์มีกลไกการทำงาน/การออกฤทธิ์ในลักษณะช่วยยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต รวมถึงยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อต่างๆ รวมถึงฮอร์โมนที่ถูกหลั่งจากสาเหตุของโรคมะเร็งเน็ท

มีข้อจำกัดการใช้ยาแลนรีโอไทด์บางประการที่ผู้บริโภคควรเรียนรู้ ดังนี้ เช่น

อนึ่ง การใช้ยาแลนรีโอไทด์จะมีขนาดการใช้ยาที่แตกต่างกันตามความรุนแรงของอาการโรค และยังขึ้นกับการตอบสนองของร่างกายต่อยานี้ของผู้ป่วย การฉีดยาให้ 1 ครั้งอาจเว้นระยะการฉีดยาทุกๆ14–28 วัน จึงจะได้รับการฉีดยาซ้ำ และอาจมีคำถามว่าจำเป็นต้องใช้ยาชนิดนี้ตลอดชีวิตหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับอาการของโรค เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคอะโครเมการีที่ได้รับการผ่าตัด หรือการฉายรังสีรักษา แล้วผลการรักษาไม่ดีขึ้น แพทย์จะหันมาใช้ยาแลนรีโอไทด์เป็นทางเลือกมาสนับสนุนการรักษา ดังนั้น ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และมารับการฉีดยาตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง

สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับ หากจำเป็นต้องใช้ยาแลนรีโอไทด์ แพทย์จะทำ การปรับลดขนาดการใช้ยานี้ให้เหมาะสมเป็นกรณีๆไป โดยมีความสัมพันธ์กับการทำงานของตับเป็นสำคัญ

ขณะที่ผู้ป่วยบำบัดโรคด้วยยาแลนรีโอไทด์ อาจพบอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)อย่างเช่น วิงเวียน กรณีที่เกิดอาการข้างเคียงมากๆ ผู้ป่วยควรกลับเข้ามาขอคำปรึกษาจากแพทย์ หรือผู้ที่มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัว จะต้องคอยตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ ด้วยตัวยาแลนรีโอไทด์สามารถส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในร่างกายได้ ทั้งทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงก็ได้และแพทย์อาจต้องทำการปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นกรณีๆไป

กรณีที่ได้รับยาแลนรีโอไทด์ แต่อาการป่วยไม่ดีขึ้น หรือมีอาการทรุดลงมากกว่าเดิม ผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด และไม่ควรหยุดการรักษาเอง ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

หากมีข้อสงสัยการใช้ยานี้เพิ่มเติม ผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยาแลนรีโอไทด์ได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการตรวจรักษา หรือจากเภสัชกรที่ประจำอยู่ในสถาน พยาบาลที่รับการรักษาได้ตลอดเวลา

แลนรีโอไทด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แลนรีโอไทด์

ยาแลนรีโอไทด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เพื่อ

แลนรีโอไทด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแลนรีโอไทด์ เป็นยาเลียนแบบฮอร์โมนโซมาโตสแตติน (Somatostatin) โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งฮอร์โมนการเจริญเติบโต(Growth hormone)ของร่างกาย ที่มีสาเหตุเกิดจากโรคอะโครเมการี หรือโรคมะเร็งเน็ต/เน็ท (Neuroendocrine Tumor) จากกลไกการออกฤทธิ์ดังกล่าว ยานี้จึงสามารถหยุดการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของร่างกายจากโรคอะโครเมการี และลดอาการโรคมะเร็งเน็ต ได้ตามสรรพคุณ

แลนรีโอไทด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแลนรีโอไทด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาฉีดที่บรรจุในเข็มฉีดยาพร้อมใช้ โดยมีส่วนประกอบของยา Lanreotide ขนาด 60 มิลลิกรัม/ 0.2 มิลลิลิตร, 90 มิลลิกรัม/ 0.3 มิลลิลิตร, 120 มิลลิกรัม/ 0.5 มิลลิลิตร

แลนรีโอไทด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแลนรีโอไทด์ มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับรักษาโรค Acromegaly:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นฉีดยาใต้ผิวหนังในระดับลึกขนาด 90 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือนหรือตามดุลพินิจของแพทย์

ข. สำหรับรักษา Neuroendocrine Tumor:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาใต้ผิวหนังในระดับลึก 120 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ ระยะเวลาในการใช้ยา ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

อนึ่ง: การใช้ยานี้ในเด็ก: ยานี้ถูกออกแบบมาใช้กับผู้ใหญ่ จึงยังไม่มีข้อมูลหรือขนาดการใช้ยานี้ในทางคลินิกกับผู้ป่วยเด็ก

******หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแลนรีโอไทด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีที่ผู้ป่วยลืมหรือไม่สามารถมารับการฉีดยาแลนรีโอไทด์ตามนัดหมาย ให้ติดต่อขอกำหนดการนัดหมายฉีดยาแลนรีโอไทด์โดยเร็วจาก แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วย

อนึ่ง บุคคลากรทางการแพทย์ จะมีตารางเวลาการให้ยาแลนรีโอไทด์กับผู้ป่วย โดยเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ การลืมแจ้งนัดหมายการฉีดยาแลนรีโอไทด์ให้กับผู้ป่วยจึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก

แลนรีโอไทด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแลนรีโอไทด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แลนรีโอไทด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแลนรีโอไทด์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาชนิดนี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก ด้วยตัวยานี้มีโครงสร้างเหมือนฮอร์โมนในร่างกาย จึงสามารถส่งผลข้างเคียงต่อระบบการทำงานของ อวัยวะต่างๆได้อย่างมากมายทั้งของมารดา ของทารก และของเด็ก
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้ใช้ยานี้ ควรต้องเฝ้าระวังและควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติเสมอตาม แพทย์ พยาบาล แนะนำ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้สูงอายุ ด้วยจะก่อให้เกิดอาการข้างเคียงมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น
 • หลังการใช้ยานี้ไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่แพทย์กำหนด หากพบว่าอาการป่วยยังไม่ดีขึ้น ให้ผู้ป่วยรีบกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนวันแพทย์นัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีเมื่อเกิดอาการแพ้ยากับผู้ป่วย แล้วรีบมาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • การรักษาด้วยยานี้ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจึงควรมารับ การให้ยาตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแลนรีโอไทด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แลนรีโอไทด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแลนรีโอไทด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแลนรีโอไทด์อย่างไร?

ควรเก็บยาแลนรีโอไทด์ ในช่วงอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส(Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แลนรีโอไทด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแลนรีโอไทด์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Somatuline (โซมาทูไลน์)Ipsen

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cdi/lanreotide.html[2017,April8]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Lanreotide[2017,April8]
 3. http://www.nps.org.au/__data/assets/pdf_file/0019/14482/iscsatgi20707.pdf[2017,April8]
 4. https://www.drugs.com/sfx/lanreotide-side-effects.html[2017,April8]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/lanreotide-index.html?filter=2&generic_only=[2017,April8]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Whatyoudo r9r99r999 Puengjaru
Frame Bottom