Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาเทลิโทรมัยซิน (Telithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มคีโตไลด์ (Ketolide antibiotic: ยารุ่นใหม่ในกลุ่ม Macrolide ที่ใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยา Macrolide) โดยเป็นอนุพันธุ์กึ่งสังเคราะห์ของยาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) ถูกนำมาใช้รักษาโรคปอดบวมที่เกิดจากแบคที เรียที่แพร่ระบาดในชุมชนที่อยู่อาศัย ยานี้มีประสิทธิภาพการรักษาอาการโรคตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงอาการรุนแรงปานกลาง โดยทั่วไปจะพบเห็นในรูปแบบยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 400 มิลลิกรัม

ด้วยคุณสมบัติที่ทนกรดในกระเพาะอาหารได้ดี จึงสามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ ประกอบกับการดูดซึมของตัวยาจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่ร่างกายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าจับกับเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้มากกว่ากระจายตัวในกระแสเลือด ปกติตัวยาตัวนี้จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 60 - 70% ตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยาเทลิโทรมัยซินอยู่ตลอดเวลา ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลา 10 ชั่วโมงโดยประมาณเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ผลข้างเคียงที่โดดเด่นของยานี้น่าจะเป็นเรื่องเกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ ระคายเคืองในช่องท้อง แต่ผู้ป่วยบางรายก็อาจไม่มีอาการดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วย/ผู้บริโภค การใช้ยาใดๆควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เทลิโทรมัยซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เทลิโทรมัยซิน

เทลิโทรมัยซินมีสรรพคุณดังนี้เช่น

เทลิโทรมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเทลิโทรมัยซินคือ ตัวยาจะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยจะตัวยาจะเข้าจับกับสารพันธุกรรมชนิด RNA ของแบคทีเรียและรบกวนการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียไม่สามารถแพร่พันธุ์และตายลงในที่สุด

เทลิโทรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเทลิโทรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 400 มิลลิกรัม/เม็ด

เทลิโทรมัยซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเทลิโทรมัยซินมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 800 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 - 10 วัน
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในขนาดยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*อนึ่ง สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเทลิโทรมัยซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเทลิโทรมัยซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เทลิโทรมัยซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเทลิโทรมัยซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ท้องเสีย วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า

สำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงมากเช่น การเกิดผื่นคันตาผิวหนัง หายใจไม่ออก/แน่นหน้าอก/หายใจลำบาก ปากบวม ใบหน้าบวม ถ่ายเหลว จนอาจพบเลือดปนออกมา/อุจจาระเป็นเลือด ปัสสาวะมีสีคล้ำ/ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นลม หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติ ประสาทหลอน เบื่ออาหาร กล้ามเนื้อเป็นตะคริว และอ่อนเพลีย มีภาวะดีซ่านทำให้ตาและตัวมีสีเหลือง ซีด ซึ่งหากพบอาการข้างเคียงที่รุนแรงดังกล่าวควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้เทลิโทรมัยซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเทลิโทรมัยซินดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือผู้ที่แพ้ยากลุ่ม Macrolide
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับ ผู้ที่เป็นดีซ่าน
 • ห้ามเคี้ยวยานี้ขณะรับประทาน ให้กลืนพร้อมน้ำดื่มที่เพียงพอ
 • ระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ด้วยยานี้อาจก่อให้เกิดอาการวิงเวียน ตาพร่า ระหว่างการใช้ยาต้องระวังเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
 • ควรรับประทานยานี้ให้ครบตรงตามคำสั่งแพทย์ ห้ามใช้ยาเกินหรือขาด
 • หากพบอาการข้างเคียงจากยานี้จนเป็นเหตุรบกวนการดำรงชีวิตประจำวัน ควรกลับไปปรึกษาแพทย์เพื่อปรับแนวทางการรักษาใหม่
 • ระหว่างการใช้ยานี้ให้ระวังอาการพิษที่อาจเกิดขึ้นกับตับรวมถึงเรื่องระบบการหายใจล้มเหลว
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเทลิโทรมัยซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เทลิโทรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเทลิโทรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาเทลิโทรมัยซินอย่างไร?

ควรเก็บยาเทลิโทรมัยซินในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เทลิโทรมัยซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเทลิโทรมัยซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ketek (เคเทค) sanofi-aventis

บรรณานุกรม

1 https://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=telithromycin [2015,April25]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Telithromycin [2015,April25]
3 http://www.drugs.com/dosage/telithromycin.html [2015,April25]
4 http://www.drugs.com/sfx/telithromycin-side-effects.html [2015,April25]
5 http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/8140/PIL/Ketek+400mg+tablets [2015,April25]
6 http://www.mims.com/USA/drug/info/telithromycin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,April25]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sonson
Frame Bottom