Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต้อหิน 

บทนำ

ยาลีโวบูโนลอล(Levobunolol) เป็นยาในกลุ่มเบต้า-บล็อกเกอร์ (Beta-blocker) ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยาหยอดตาเพื่อบำบัดอาการโรคต้อหิน (Glaucoma) และอาการความดันในลูกตาสูง/ความดันตาสูง(Ocular hypertension) โดยตัวยาจะมีกลไกลดการผลิตของเหลวในลูกตา

ถึงแม้ยาลีโวบูโนลอลจะเป็นยาใช้ภายนอกก็จริง แต่ยาลีโวบูโนลอลก็มีข้อจำกัดการใช้เหมือนกับยาอื่นทั่วไป เช่น

ยังมีหลักการง่ายๆของการใช้ยาหยอดตารวมถึงยาลีโวบูโนลอล ที่ผู้บริโภคควรเรียนรู้และนำมาปฏิบัติด้วยจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาของตัวผู้ป่วยเอง อาทิเช่น

 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ขณะที่ต้องหยอดตาด้วยยาลีโวบูโนลอล แพทย์จะให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีว่า หลังการหยอดตาแล้วสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้เมื่อใด
 • ล้างมือก่อนทำการหยอดตาทุกครั้ง หยอดยาลงบริเวณด้านในของเปลือกตา/หนังตาแล้วหลับตา ใช้นิ้วคลึงบริเวณหัวตาอย่างแผ่วเบาเพื่อให้ตัวยากระจายได้ทั่ว ตา หลับตาประมาณ 1 – 2 นาที หลีกเลี่ยงการกระพริบตาถี่ๆ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรคลงในตัวยา ห้ามมิให้ปลายหลอดหยดยา สัมผัสกับ เปลือกตา นิ้วมือ หรืออวัยวะอื่นใดของร่างกาย และปิดขวดอย่างมิดชิด หลังการหยอดตาเสร็จทันที
 • ควรใช้ยาลีโวบูโนลอลต่อเนื่องจนอาการดีขึ้น หลีกเลี่ยงการลืมหยอดตา

อนึ่ง สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ยาลีโวบูโนลอล ที่ควรทราบและนำไปปฏิบัติ มีดังนี้ เช่น

สำหรับผลข้างเคียงที่พบเห็นบ่อยสำหรับผู้ที่ใช้ยาหยอดตาลีโวบูโนลอล ได้แก่ มีอาการ ตาพร่า น้ำตามาก รู้สึกปวดบริเวณคิ้วหรือหน้าผาก และตาแพ้แสงได้ง่าย

กรณีที่ผู้ป่วยหยอดยาลีโวบูโนลอล เกินขนาด จะทำให้เกิดอาการ วิงเวียน หัวใจเต้นช้าตามมา หากพบอาการดังกล่าว ควรต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว รีบด่วน

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาลีโวบูโนลอลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากจักษุแพทย์หรือเภสัชกรได้โดยทั่วไป

ลีโวบูโนลอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ลีโวบูโนลอล

ลีโวบูโนลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ลีโวบูโนลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาลีโวบูโนลอล เป็นยาประเภทเบต้า-บล็อกเกอร์ (Beta-blocker) ตัวยาจะออกฤทธิ์ลดการผลิตของเหลวภายในลูกตา ส่งผลให้แรงดันภายในลูกตา/ความดันตาลดลง ด้วยกลไกนี้เอง ที่ทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ลีโวบูโนลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลีโวบูโนลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 0.25 และ 0.50%

ลีโวบูโนลอลมีขนาดการใช้ยาอย่างไร?

ยาลีโวบูโนลอลมีขนาดการใช้ เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: หยอดตาด้วยยานี้ที่มีความเข้มข้น 0.25%, 1 – 2 หยด วันละ 2 ครั้ง หรือหยอดตาด้วยยาที่มีความเข้มข้น 0.5% 1 – 2 หยด วันละ 1 ครั้ง
 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในผู้อยู่ในวัยนี้ การใช้ยานี้ในผู้อยู่ในวัยดังกล่าว จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • กรณีที่พบว่าอาการต้อหินมีความรุนแรงมาก แพทย์สามารถปรับขนาดหยอดยาขนาดความเข้มข้น 0.5% ได้ถึง 2 ครั้ง/วัน
 • หยอดตาด้วยยานี้ต่อเนื่องจนกระทั่งอาการดีขึ้นตามคำสั่งแพทย์ และปรึกษาแพทย์ทุกครั้งว่าสมควรหยุดการใช้ยานี้ หรือต้องใช้ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง
 • ยานี้ออกฤทธิ์ได้นานถึง 24 ชั่วโมง การใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์ (1 – 2 ครั้ง/วัน) สามารถบรรเทาอาการของต้อหินหรือภาวะความดันในลูกตาสูงได้เป็นอย่างดี
 • หากพบว่าในขวดยานี้มีสิ่งปนเปื้อนหรือมีสิ่งสกปรกเจือปน ให้ทิ้งทำลายยาขวดนั้นและขอแพทย์เพื่อเปลี่ยนยาขวดใหม่แทน

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาลีโวบูโนลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดตาด้วยยา ลีโวบูโนลอล สามารถหยอดตาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดการหยอดยาเป็น 2 เท่า

ลีโวบูโนลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลีโวบูโนลอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ลีโวบูโนลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาลีโวบูโนลอล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาลีโวบูโนลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ลีโวบูโนลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลีโวบูโนลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาลีโวบูโนลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาลีโวบูโนลอลในช่วงอุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น

ลีโวบูโนลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลีโวบูโนลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Betagan (เบทาแกน)Allergan

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ ที่จำหน่ายในต่างประเทศ เช่น AK-Beta, Liquifilm

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Levobunolol [2016,Dec24]
 2. http://www.allergan.com/assets/pdf/betagan_pi [2016,Dec24]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/levobunolol/?type=brief&mtype=generic [2016,Dec24]
 4. https://www.drugs.com/cdi/levobunolol-drops.html [2016,Dec24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Puengjaru
Frame Bottom