Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เส้นประสาท  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ชา 

บทนำ

เมโคบาลามิน (Mecobalamin) เป็นยาจำพวกวิตามิน บี 12 (MeB12) และยังมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น เมทิลโคบาลามิน (Methylcobalamin) ทางวงการแพทย์นำมาใช้รักษาอาการขาดวิตามิน บี 12 ของร่างกาย เช่น อาการโลหิตจาง รักษาพยาธิสภาพของเส้นประสาทส่วนปลาย รักษาเส้นประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน (เส้นประสาทเหตุเบาหวาน) เป็นต้น

สำหรับเส้นทางการบริหารยาเข้าสู่ร่างกาย มีทั้งการรับประทาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงทำให้ยาดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและมีความเข้มข้นสูงสุด หากเป็นยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM: Intramuscular injection) ใช้เวลาไม่เกิน 0.9 ชั่วโมง หรือ ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (IV: Intrave nous injection) ใช้เวลาเพียงประมาณ 3 นาทีก็เพียงพอที่จะทำให้ปริมาณความเข้มข้นในกระ แสเลือดมีได้มากที่สุด

คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้จัดให้ยาเมโคบาลามินที่เป็นยาเม็ดอยู่ในหมวด ‘ยาไม่อันตราย’ แต่ในรูปแบบยาฉีด ถูกจัดให้อยู่ในหมวด ‘ยาอันตราย’ อย่างไรก็ตาเมโคบาลามินยังมีผลข้างเคียงและข้อควรระวังของยา ดังนั้น การใช้ยานี้จึงควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาเมโคบาลามินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาเมโคบาลามิน

ยาเมโคบาลามินมีสรรพคุณ ดังนี้

ยาเมโคบาลามินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

เมโคบาลามินมีกลไกการออกฤทธิ์ เป็นตัวช่วยในกระบวนการสังเคราะห์เอนไซม์ที่ชื่อว่า เมไทโอนีน ซินเทส (Methionine synthase: เอนไซม์เกี่ยวข้องกับการทำงานของเส้นประสาท ) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโลหิตจาง เมโคบาลามินจะช่วยเร่งการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดง โดยจะสนับสนุนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค (Nucleic acid: สารที่ใช้ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง) ในไขกระดูก และช่วยทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเจริญเติบโตเต็มที่ ด้วยกลไกที่กล่าวข้างต้นทำให้ยานี้มีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ยาเมโคบาลามินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมโคบาลามินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

หมายเหตุ:

การผลิตเมโคบาลามิน ไม่เพียงแต่จะผลิตในรูปแบบยาเดี่ยวเท่านั้น เราอาจพบเห็นเมโคบาลามิน ถูกนำไปผสมรวมกับยาวิตามินรวมในรูปแบบของยาเม็ดได้เช่นกัน เช่น ยาวิตามิน B 1-6-12

ยาเมโคบาลามินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเมโคบาลามินมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับโรคเส้นประสาท (Peripheral neuropathies):

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 500 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง โดยสามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

ข. รักษาภาวะโลหิตจางที่มีสาเหตุจากการขาดวิตามิน บี 12:

  • ผู้ใหญ่: ใช้ในรูปแบบยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าเส้นเลือด วันละ 500ไมโครกรัม 3 ครั้ง/สัปดาห์ เมื่อครบ 2 เดือน ควรลดขนาดการฉีดเป็นฉีดครั้งเดียว 500 ไมโครกรัม ทุกๆ 1 - 3 เดือน

*****หมายเหตุ:

ขนาดยานี้ในเด็ก ขึ้นกับ อายุ น้ำหนักตัว และความรุนแรงของโรค ซึ่งการใช้ยาจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเมโคบาลามิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมโคบาลามิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาเมโคบาลามินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเมโคบาลามินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมโคบาลามินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมโคบาลามิน คือ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมโคบาลามินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้ง ให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเมโคบาลามินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเมโคบาลามิน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาเมโคบาลามินอย่างไร?

สามารถเก็บยาเมโคบาลามินที่อุณหภูมิห้อง เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยา ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาเมโคบาลามินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมโคบาลามินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่น เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Balamine (บาลามิน) Umeda
Diavit (ไดเอวิต) Mega Lifesciences
Macoba 500 (มาโคบา 500) Sriprasit Pharma
Mecobal (เมโคบาล) T.O. Chemicals
Mecobalamin-Daito (เมโคบาลามิน-ไดโต) Daito
Mecobin (เมโคบิน) Unison
Mecze (เม็กซ์) Zee Lab
Merabin (เมราบิน) Daewoo
Methycobal (เมทิโคบาล) Eisai
Neuromet (นูโรเมท) Merck

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Methylcobalamin [2014,July12]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/mecobalamin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=mecobalamin [2014,July12]
4 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Methycobal/?type=brief [2014,July12]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom