Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  ระบบทางเดินหายใจ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เขียวคล้ำ  หายใจลำบาก 

บทนำ

ปอดบวมน้ำ (Pulmonary edema) คือ ภาวะผิดปกติที่เกิดจากมีสารน้ำ/ของเหลวจากในหลอดเลือดของปอด ไหลซึมออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อปอด ก่อให้เกิดมีน้ำคั่งในเนื้อ เยื่อปอด โดยเฉพาะในถุงลม จึงส่งผลให้ถุงลมไม่สามารถบรรจุอากาศที่หายใจเข้าไปได้(เพราะมีน้ำมาแทนที่) ปอด/ถุงลมจึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศ กับคาร์บอนได ออกไซด์ในหลอดเลือดปอดได้ เซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย รวมทั้งเซลล์ของปอด หัวใจ และหลอดเลือดต่างๆ จึงขาดอากาศ/ขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยหอบ และตัวเขียวคล้ำ ซึ่งถ้าให้การรักษาไม่ทัน จะส่งผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุดได้

ปอดบวมน้ำ เป็นภาวะที่พบบ่อย มักเกิดตามหลังภาวะหัวใจล้มเหลว หรือภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง (โรคปอดบวม) โดยพบได้ในทั้ง 2 เพศ และในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่จะพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุ สาเหตุจากโรคหัวใจ

ปอดบวมน้ำเกิดได้อย่างไร?

ปอดบวมน้ำ

กลไกการเกิดปอดบวมน้ำ เกิดได้ 2 วิธีหลัก คือ

ปอดบวมน้ำมีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงจากอะไร?

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของปอดบวมน้ำจากภาวะหัวใจล้มเหลว ที่พบได้บ่อย คือ

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงปอดบวมน้ำจากความผิดปกติของผนังหลอดเลือดฝอยของถุงลม ที่พบได้บ่อย คือ

ปอดบวมน้ำมีอาการอย่างไร?

อาการจากปอดบวมน้ำจากทั้ง 2 กลไก และทุกสาเหตุจะมีอาการเหมือนกัน โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ

แพทย์วินิจฉัยภาวะปอดบวมน้ำได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยภาวะปอดบวมน้ำ และหาสาเหตุได้จาก ประวัติอาการ ประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ประวัติการกินยาต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจภาพปอดด้วยเอกซ เรย์ และ/หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจเลือดดูค่าเกลือแร่ ดูการทำงานของไต การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับอาการผิดปกติของผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจพบ และดุลพินิจของแพทย์ เช่น การตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ การเพาะเชื้อจากโลหิตกรณีผู้ป่วยมีไข้สูง เพื่อวินิจฉัยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ เป็นต้น

รักษาปอดบวมน้ำได้อย่างไร?

การรักษาปอดบวมน้ำ คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

ปอดบวมน้ำรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ปอดบวมน้ำ เป็นภาวะรุนแรง ถ้ารักษาแก้ไขไม่ได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้จากภาวะหายใจล้มเหลว

ผลข้างเคียงจากภาวะปอดบวมน้ำ คือ การเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (เป็นได้ทั้งสา เหตุ และผลข้างเคียง) ภาวะหัวใจล้มเหลว และ/หรือภาวะหายใจล้มเหลว

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเองที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อมีอาการดังกล่าวควรรีบไปโรงพยาบาล ทั้งนี้ ภาวะปอดบวมน้ำ มักเป็นการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต่อเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น แพทย์รักษาปอดบวมน้ำได้แล้ว แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับไปดูแลตนเองที่บ้าน

การดูแลตนเองเมื่อกลับบ้านแล้ว คือ

 • ปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาลแนะนำอย่างถูกต้อง เคร่งครัด
 • กินยาต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขาดยา
 • พักผ่อนให้เต็มที่
 • งดบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่
 • งดอาหารเค็ม
 • รักษา ควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุ
 • พบแพทย์ตามนัดเสมอ
 • พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการผิดปกติไปจากเดิม หรือ เมื่ออาการต่างๆเลวลง หรือเมื่อกังวลในอาการ

ป้องกันปอดบวมน้ำอย่างไร?

ป้องกันปอดบวมน้ำได้โดยการป้องกันสาเหตุต่างๆที่ป้องกันได้ ที่สำคัญ คือ

บรรณานุกรม

 1. Basomworth, J. (2008). Rural treatment of acute cardiogenic pulmonary edema. Can J Rural Med. 13,121-128.
 2. Perina,D. (2003). Noncardiogenic pulmonary edema. Emerg Med Clin N Am.21, 385-393.
 3. Pulmonary edema http://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_edema [2013,June5].
 4. Ware,L., and Matthay,M. (2005). Acute pulmonary edema. N Eng J Med.353,2788-2796.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wanwat
Frame Bottom