Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต้อหิน 

บทนำ

ยาทาฟลูโพรส(Tafluprost) จัดเป็นสารสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเคมีคล้ายคลึงกับสารโพรสตาแกลนดินส์ (Prostaglandin analog) ทางคลินิกนำมาใช้ควบคุมอาการของโรคต้อหินชนิดมุมเปิด (Open-angle glaucoma) โดยมีกลไกเพิ่มการไหลเวียนของของเหลวในลูกตาจนเป็นเหตุให้แรงดันตาลดลง

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของยาทาฟลูโพรสเป็นยาหยอดตาที่มีความเข้มข้น 0.0015% หลังการหยอดยานี้ 2-4 ชั่วโมง ตัวยาจึงเริ่มออกฤทธิ์และมีระยะเวลาการออกฤทธิ์นานประมาณ 12 ชั่วโมง แพทย์จะแนะนำให้ใช้ยาทราโวโพรสหยอดตาเพียงวันละ1ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันภาวะความดันตาต่ำเกินไป

มีข้อจำกัดต่างๆของยาทาฟลูโพรสที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาทาฟลูโพรส
 • การใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร จะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้หยอดตา เมื่อผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่ตา มีอาการตาบวม หรือเกิดบาดแผลที่ตา กรณีนี้ต้องให้จักษุแพทย์เป็นผู้ตรวจรักษาและสั่งจ่าย การใช้ยานี้ที่เหมาะสมเท่านั้น
 • ห้ามใช้ยานี้เมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดตา
 • โดยทั่วไป แพทย์จะให้หยอดยาทาฟลูโพรสในช่วงก่อนนอน ทั้งนี้เป็นเหตุผลทางคลินิกที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการรักษา ผู้ป่วยไม่ควรปรับการบริหารยา/ใช้ยา/ขนาดยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ห้ามเปิดขวดยาทิ้งไว้ด้วยจะทำให้ตัวยาสัมผัสกับอากาศ เปิดขวดยาเมื่อต้องใช้ยานี้ และปิดฝาขวดให้มิดชิดเมื่อหยอดยาเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของ ฝุ่นต่างๆ เชื้อโรค และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
 • ห้ามมิให้ปลายหลอดยาหยอดตาสัมผัสกับตา หนังตา นิ้วมือ ด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นำมาซึ่งการปนเปื้อนของเชื้อโรค
 • กรณีมียาหยอดตาชนิดอื่นร่วมด้วย ให้ใช้ยาหยอดตาทาฟลูโพรสห่างจากยา หยอดตาชนิดอื่นประมาณ 5 นาทีเป็นอย่างต่ำ
 • ต้องใช้ยาชนิดนี้ต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ถึงแม้อาการจะดีขึ้น ไม่มีอาการปวด ตาแล้วก็ตา
 • ห้ามนำยานี้ไป หยอดจมูก หยอดปาก ด้วยเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์และ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
 • ยานี้อาจทำให้ ขอบหนังตา/เบ้าตา ขนตามีสีคล้ำขึ้น อาการเหล่านี้จะหายไปเองเมื่อหยุดใช้ยานี้
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้วมีอาการ ตาพร่า ตามัว เกิดขึ้น ต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆและการทำงานกับเครื่องจักร ด้วยจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุให้ยาทาฟลูโพรสอยู่ในหมวดยาอันตรายที่ใช้ภายนอก และยังเป็นยาควบคุมพิเศษ การใช้ยานี้จะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น และในบ้านเราจะพบเห็นการจัดจำหน่ายทาฟลูโพรสภายใต้ชื่อการค้า “Taflotan”

ทาฟลูโพรสมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ทาฟลูโพรส

ยาทาฟลูโพรสมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ทาฟลูโพรสมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทาฟลูโพรสมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ในบริเวณลูกตาซึ่งถูกเรียกว่า Prostaglandin F receptor ส่งผลทำให้เพิ่มการไหลออกของของเหลวในลูกตา จึงส่งผลลดความดันตาในที่สุด จากกลไกดังกล่าว จึงเป็นที่มาของฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ทาฟลูโพรสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทาฟลูโพรส มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ทาฟลูโพรสมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาทาฟลูโพรสมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

 • หากมียาหยอดตาชนิดอื่นร่วมด้วยกับยานี้ ห้ามหยอดยาพร้อมกัน ให้เว้นระยะเวลา ของการหยอดยาห่างกัน 5 นาทีเป็นอย่างต่ำ
 • ล้างและทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังหยอดยา
 • ห้ามมิให้ปลายหลอดหยอดยาสัมผัสกับ ขนตา หนังตา ลูกตา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนสิ่งต่างๆลงในตัวผลิตภัณฑ์ยานี้
 • ระยะเวลาของการใช้ยานี้ให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาทาฟลูโพรส ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมหยอดยาทาฟลูโพรส ผู้ป่วยสามารถหยอดยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการหยอดยาในครั้งถัดไป ให้หยอดยาในขนาดปกติ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยาเป็น 2 เท่า

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ผู้ป่วยต้องหยอดยาทาฟลูโพรส ตรงเวลาตามแพทย์สั่ง และห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง

ทาฟลูโพรสมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบเห็นผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ของยาหยอดตา ทาฟลูโพรส ต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ทาฟลูโพรสอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทาฟลูโพรส เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และกับเด็ก นอกจากมีคำสั่งของแพทย์
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ยานี้ที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก เช่น มีผงในน้ำยา
 • ห้ามปรับขนาดการหยอดยาด้วยตนเอง
 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ขณะที่ใช้ยานี้
 • หากใช้ยานี้เป็นเวลาที่แพทย์แนะนำแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ผู้ป่วยรีบกลับมา ปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล โดยไม่ต้องรอจนถึงวันแพทย์นัด
 • มาพบแพทย์ตามนัด เพื่อรับการตรวจสอบการทำงานของตาว่า เป็นปกติหรือยัง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาทาฟลูโพรสด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ทาฟลูโพรสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยยาหยอดตาทาฟลูโพรส เป็นยาใช้ภายนอกจึงยังไม่พบมีรายงานปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาทาฟลูโพรสอย่างไร?

ควรเก็บยาทาฟลูโพรส ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ทาฟลูโพรสมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ในประเทศไทย ยาทาฟลูโพรส มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Taflotan (ทาโฟลแทน)Santen

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Zioptan

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tafluprost#Mechanism_of_action[2017,July22]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/taflotan-taflotan-s/mechanism-of-action[2017,July22]
 3. https://www.drugs.com/cdi/tafluprost-drops.html[2017,July22]
 4. https://www.drugs.com/sfx/tafluprost-ophthalmic-side-effects.html[2017,July22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sunan1234 Puphan kkodchaporn
Frame Bottom