Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตในปอดสูง 

บทนำ

ยาทรีพรอสทินิล(Treprostinil หรือ Treprostinil sodium หรือ Treprostinil Na) เป็นยาประเภทโพรสตาไซคลิน อะนาล็อกซ์ (Prostacyclin analoques) มีฤทธิ์เป็นยาขยายหลอดเลือด ทางคลินิกนำมาใช้ลดความดันโลหิตภายในปอดสูง รูปแบบของเภสัชภัณฑ์ยานี้มีได้ทั้งเป็น ยาฉีด ยาสูดพ่นเข้าทางปาก และยารับประทาน กรณียาฉีดสามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือหยดเข้าหลอดเลือดดำก็ได้

ยาทรีพรอสทินิลจะอยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 4 ชั่วโมง ยานี้ถูกทำลายโดยเอนไซม์จากตับก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ยาเทรีพรอสทินิลป็นยาที่มีความแรงและความคงตัวดีกว่ายา Epoprostenol จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ใช้ยา Epoprostenol รักษาความดันโลหิตปอดสูงแล้วอาการไม่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ยาทรีพรอสทินิลที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบได้แก่

ยาทรีพรอสทินิลมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์ถึง 3 แบบเพื่อใช้เป็นทางเลือกของแพทย์ในการใช้ยานี้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยต้องใช้ยานี้ตามที่แพทย์สั่งจ่ายเท่านั้น

อนึ่ง ในตลาดยาแผนปัจจุบัน เราสามารถพบเห็นการจัดจำหน่ายยาทรีพรอสทินิล ภายใต้ชื่อการค้าว่า Remodulin, Orenitram และ Tyvaso

ทรีพรอสทินิลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ทรีพรอสทินิล

ยาทรีพรอสทินิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ทรีพรอสทินิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทรีพรอสทินิล มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ในผนังหลอดเลือดภายในปอด ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด และตัวยายังช่วยยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดเป็นลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือด จากกลไกดังกล่าว จึงทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก จึงส่งผลลดความดันโลหิตภายในปอดได้ตามสรรพคุณ

ทรีพรอสทินิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทรีพรอสทินิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วย Treprostinil 0.6, 1, 2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาสูดพ่นเข้าทางปากที่ประกอบด้วย Treprostinil ขนาด 1.74 มิลลิกรัม/2.3 มิลลิลิตร
 • ยาเม็ดชนิดรับประทานประกอบด้วย Treprostinil 0.125, 0.25, 1 และ 2.5 มิลลิกรัม/เม็ด

ทรีพรอสทินิลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาทรีพรอสทินิลมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. ยารับประทาน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 0.25 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง พร้อมอาหาร และทุกๆ 3–4 วัน แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานเป็นครั้งละ 0.25–0.5 มิลลิกรัมทั้งนี้ขึ้นกับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย โดยขนาดรับประทานทั่วไปอยู่ที่ 3.5 มิลลิกรัม ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ข. ยาชนิดฉีด:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ 1.25 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที กรณีที่จำเป็น แพทย์จะปรับเพิ่มขนาดการให้ยาภายใน 4 สัปดาห์แรกเป็น 2.5 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที

ค. ยาพ่นทางปาก: ขนาดยาขึ้นกับแพทย์ผู้รักษาเป็นแต่ละกรณีผู้ป่วยแต่ละราย

อนึ่ง:

 • กรณีใช้ยาฉีดแล้วพบอาการข้างเคียงหลังการใช้ยานี้ แพทย์อาจปรับ ลดขนาดการใช้ยาเหลือเพียง 0.625 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาทรีพรอสทินิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทรีพรอสทินิล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่ได้รับยาทรีพรอสทินิลต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง อาจทำให้ความดันโลหิตในปอดสูงมากขึ้น

ทรีพรอสทินิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทรีพรอสทินิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ทรีพรอสทินิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทรีพรอสทินิล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร นอกจากจะคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้ที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหักกรณีเป็นยาเม็ด หรือมีผงแปลกปลอมในตัวยากรณีเป็นยาฉีด
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามหยุดใช้ยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มนี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดบาดแผลและนำมาด้วยอาการเลือดออก เพราะเมื่อใช้ยานี้ เลือดจะออกง่าย
 • หากพบอาการวิงเวียนหลังการใช้ยานี้ ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ รวมถึงการทำงานกับเครื่องจักร ด้วยจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัด เพื่อแพทย์ตรวจดูความก้าวหน้าของการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาทรีพรอสทินิลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ทรีพรอสทินิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทรีพรอสทินิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาทรีพรอสทินิลอย่างไร?

ควรเก็บยาทรีพรอสทินิลตามคำแนะนำของเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ทรีพรอสทินิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทรีพรอสทินิล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
REMODULIN (รีโมดูลิน)United Therapeutics
Orenitram (โอเรนิทราม)United Therapeutics
Tyvaso (ไทวาโซ)United Therapeutics

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Treprostinil[2017,Aug5]
 2. https://www.remodulin.com/downloads/remodulin-prescribinginformation.pdf[2017,Aug5]
 3. https://www.drugs.com/ppa/treprostinil.html[2017,Aug5]
 4. https://www.remodulin.com/[2017,Aug5]
 5. https://www.tyvaso.com/pdf/Tyvaso-PI.pdf[2017,Aug5]
 6. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/203496s001lbl.pdf[2017,Aug5]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/treprostinil-index.html?filter=3&generic_only=[2017,Aug5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom