Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเมื่อออกแรง 

บทนำ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือหัวใจอักเสบ (Myocarditis หรืออีกชื่อ คือ Inflammatory cardiomyopathy) คือ โรคที่เกิดจากมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อสำคัญของหัวใจที่ทำหน้าที่บีบตัวเพื่อการสูบฉีดโลหิต/เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งของหัวใจเอง ดังนั้นเมื่อเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาการสำคัญของผู้ป่วย คือ หายใจลำบากจากเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆขาดเลือด ร่วมกับการมีหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งที่พบบ่อยจะเป็นการเต้นผิดจังหวะ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จัดเป็นโรครุนแรง เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เป็นโรคพบทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่พบได้สูงในช่วงอายุที่เป็นผู้ใหญ่วัย 40-50 ปี ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดได้เท่าๆกัน

ทั้งนี้สถิติเกิดโรคนี้ที่แน่นอนยังไม่ทราบ เนื่องจากผู้ป่วยหลายคนอาจไม่ได้มาพบแพทย์และผู้ป่วยแต่ละคนมีอาการได้หลากหลายโดยไม่มีอาการเฉพาะของโรคนี้ นอกจากนั้นการวินิจฉัยโรคให้ได้แน่นอน ต้องใช้การตัดชิ้นเนื้อจากกล้ามเนื้อหัวใจ (เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้เทคโนโลยีสูง ยุ่งยาก มีอันตราย และต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบโรคนี้ได้ประมาณ 1-10 รายต่อประชากร 100,000 คน

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดได้อย่างไร? มีสาเหตุจากอะไร?

หัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ มีสาเหตุได้หลากหลาย ที่พบบ่อย ได้แก่

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีอาการอย่างไร?

ไม่มีอาการเฉพาะของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของโรคไม่มาก ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการผิดปกติและแพทย์มักไม่สามารถตรวจพบโรคได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจมีพยาธิสภาพมากขึ้น อาการที่อาจพบได้ คือ

ก. อาการจากโรคที่เป็นสาเหตุ: ซึ่งมักจะเกิดนำมาก่อนหลายๆวัน หรือเป็นสัปดาห์ก่อนที่จะมีอาการทางหัวใจ ที่พบได้บ่อย เช่น

ข. อาการที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ: เช่น

แพทย์วินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้จาก

รักษากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คือ การรักษาสาเหตุ, การป้องกันและรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว, และการรักษาประคับประคองตามอาการ

ก. การรักษาสาเหตุ: เช่น

ข. การป้องกันและรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว: เช่น

ค. การรักษาประคับประคองตามอาการ: เช่น

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ความรุนแรง/การพยากรณ์โรคของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแตกต่างกันมากในผู้ป่วยแต่ละราย เพราะขึ้นกับหลากหลายปัจจัย เช่นอาการมากหรือน้อย, สาเหตุ, อายุ, โรคร่วม, สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย, ผู้ป่วยมาพบแพทย์เร็วหรือช้า, การตอบสนองต่อการรักษาดีหรือไม่ ซึ่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นที่จะบอกการพยากรณ์โรคได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งถ้าสาเหตุ ไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพหรือการบาดเจ็บหรือการตายของกล้ามเนื้อหัวใจมาก กล่าวคือในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย สุขภาพร่างกายทั่วไปไม่มีโรคประจำตัว มาพบแพทย์ได้เร็ว ผู้ป่วยตอบสนองได้ดีต่อการรักษา การพยากรณ์โรคจะดี มีโอกาสรักษาได้หายเกินกว่า 50%

แต่ถ้าผู้ป่วย มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยมีอาการมาก โดยเฉพาะมาพบแพทย์ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว อัตราเสียชีวิตจะสูง

ผลข้างเคียง:

ในส่วน ผลข้างเคียงที่อันตรายของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คือ

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเองที่สำคัญคือ เมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะอาการที่ได้กล่าวแล้วใน’หัวข้อ อาการฯ’ เมื่อดูแลตนเองแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรืออาการเลวลง ควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเสมอ

และเมื่อทราบจากแพทย์แล้วว่า เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ การดูแลตนเองที่สำคัญ ได้แก่

ป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างไร?

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คือการป้องกันสาเหตุต่างๆ (ดังได้กล่าวแล้วใน’หัว ข้อ สาเหตุฯ’) ที่ป้องกันได้ ซึ่งที่สำคัญที่สุด คือการป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดย

บรรณานุกรม

  1. Blauwet,L., and Cooper,L. (2010). Myocarditis. Prog Cardiovasc Dis.52,274-288.
  2. Cooper,L. (2009). Myocarditis. N Engl J Med.360, 1526-1538.
  3. Magnani, J.,and Dec, W. (2006). Myocardits. Circulation.113,876-890.
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Myocarditis [2019,April27]
  5. https://emedicine.medscape.com/article/156330-overview#showall [2019,April27]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom