Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ช่องปาก  ระบบศีรษะและลำคอ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กลิ่นปาก 

บทนำ

กลิ่นปาก (Bad breath หรือ Halitosis) คือ ภาวะที่ลมปาก และลมหายใจเกิดมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งภาวะมีกลิ่นปากนี้พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึง ผู้สูงอายุ แต่โอกาสพบในเด็กน้อยกว่าในผู้ใหญ่ เพราะเด็กมีปัญหาจากโรคของช่องปากน้อยกว่าในผู้ใหญ่ ทั้งนี้ในผู้ใหญ่พบภาวะมีกลิ่นปากได้ประมาณ 2.4% ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมด

กลิ่นปาก

กลิ่นปากเกิดได้อย่างไร?

กลิ่นปากมักเกิดจาก 2 ตำแหน่ง คือ กลิ่นที่เกิดจากช่องปากและลำคอ และกลิ่นที่มีสา เหตุนอกช่องปาก ลำคอ

มีอาการอื่นร่วมกับกลิ่นปากอีกไหม?

อาการที่เกิดร่วมกับการมีกลิ่นปาก คือ อาการจากสาเหตุ เช่น ปากแห้ง น้ำลายเป็นเมือก เจ็บในช่องปาก ในลิ้น ในเหงือก หรือ ปวดฟัน เจ็บคอ การรับรสชาติผิดปกติ อาจมีเสมหะมาก ไอเรื้อรัง หรือมีน้ำมูกไหลจากโพรงจมูกเข้าสู่ด้านหลังลำคอ ทั้งนี้รวมถึงอาการของโรคเรื้อรังต่างๆเอง เช่น อาการของ โรคเบาหวาน หรือ ของโรคไตเรื้อรัง

รักษาภาวะกลิ่นปากได้อย่างไร?

แนวทางการรักษากลิ่นปาก คือ การดูแลความสะอาดของช่องปากและฟัน ร่วมกับการรัก ษาสาเหตุ เช่น การรักษาโรคฟันผุ หรือ การรักษาโรคเบาหวาน โรคกรดไหลย้อน หรือ โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ

มีผลข้างเคียงจากภาวะมีกลิ่นปากไหม? กลิ่นปากรุนแรงไหม?

ผลข้างเคียงจากภาวะมีกลิ่นปาก คือ ปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจ ที่เกิดจากปัญหาในการเข้าสังคม

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเองและการพบแพทย์เมื่อมีกลิ่นปาก ได้แก่

 • ล้างปาก บ้วนปาก แปรงฟัน อมลูกอม เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือ สเปรย์ช่องปาก โดย เฉพาะหลังกินอาหารมีกลิ่น
 • รักษาความสะอาดช่องปากและฟันเสมอ ด้วยการแปรงฟันวันละอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนเช้า และก่อนเข้านอน รวมทั้งการแปรงลิ้น และรู้จักใช้ไหมขัดฟันเสมอ หลังอาหารทุกมื้อ และก่อนการแปรงฟัน
 • รักษาความสะอาดฟันปลอม
 • รักษาควบคุมโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุ
 • เลิกบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่
 • ควรพบทันตแพทย์ เมื่อ

ป้องกันกลิ่นปากได้อย่างไร?

การป้องกันกลิ่นปาก มีวิธีการเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วใน หัวข้อการดูแลตนเอง (อ่านเพิ่ม เติมในหัวข้อนั้น) ซึ่งที่สำคัญ คือ

 • การรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน
 • การเลิกบุหรี่ การไม่สูบบุหรี่
 • กินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบทุกวัน เพื่อความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของช่องปากและฟัน
 • ป้องกัน ดูแลรักษาโรคที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ กลิ่นปากเกิดได้อย่างไร เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • พบทันตแพทย์สม่ำเสมอทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นกับสุขภาพช่องปากและฟันของแต่ละคน หรือตามทันตแพทย์แนะนำ

บรรณานุกรม

 1. Kacker, A. Halitosis http://emedicine.medscape.com/article/867570-overview#showall [2013,Dec28].
 2. Halitosis http://en.wikipedia.org/wiki/Halitosis [2013, Dec28].
 3. Dan Velde, V. et al. (2009). Detection of odorous compounds in breath. J Dent Res. 88, 285-289.
Updated 2013, Dec 28


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom