ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus)

ไฮโปธาลามัส เป็นสมองส่วนลึกที่อยู่บริเวณต่อกันระหว่างสมองใหญ่ (Cerebrum) กับก้านสมอง (Brain stem) มีขนาดประมาณเท่ากับเมล็ดอัลมอนด์ (Almond) เป็นสมองส่วนที่มีหน้าที่หลายอย่าง ที่สำคัญคือ

  • เชื่อมต่อการทำงานของสมองกับต่อมต่างๆในระบบต่อมไร้ท่อต่างๆโดยการสร้างฮอร์โมนควบ คุมการทำงานของต่อมเหล่านั้น
  • ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system)
  • ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
  • ควบคุมการนอนหลับ
  • ควบคุมการรับรู้กลางวัน กลางคืน
  • และเกี่ยวข้องกับอารมณ์ จิตใจ เช่น การรับรู้ การแสดงออก และการควบคุมอารมณ์ต่างๆ ทั้งด้านบวก และด้านลบ

ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ จะสัมพันธ์กับอาการทางกาย จากการทำงานผ่านทางสมองไฮโปธาลามัส ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาทอัตโนมัติ เสมอ

บรรณานุกรม

  1. Diencephalon. http://en.wikipedia.org/wiki/Diencephalon [2013,Jan2].
  2. Hypothalamus. http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus [2013,Jan2].