ไขสันหลัง (Spinal cord)

ไขสันหลัง เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง ที่อยู่ในช่องกระดูกสันหลัง มีรูป ร่างเป็นท่อยาวต่อจากสมองลงมา โดยเริ่มต้นจากช่องกระดูกต้นคอข้อแรก (มีทั้งหมด 7 ข้อ) ไปจนถึงช่องกระดูกเอวข้อที่ 1-2 (มีทั้งหมด 5 ข้อ)

ไขสันหลังมีหน้าที่รับและส่งสัญญาณต่างๆ (กระแสประสาท หรือ Neural signal) ระ หว่างสมองและเส้นประสาทของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระ หว่างสมองและเส้นประสาทต่างๆเหล่านั้น และเนื่องจากเป็นอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกับสมอง โรคไขสันหลัง หรือโรคต่างๆของไขสันหลังจึงคล้ายคลึงกับโรคสมอง โดย เฉพาะการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต แต่จะแตกต่างกันที่ อัมพฤกษ์ อัมพาตจากไขสันหลัง จะเกิดกับทั้งแขน และ/หรือขาพร้อมกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา แต่ถ้าเกิดจากสมอง อาการอัมพฤกษ์ อัมพาตจะเกิดกับแขนและขาเพียงซีกเดียวคือ ถ้าซ้ายก็ซ้ายทั้งแขนและขา ถ้าขวาก็ขวาทั้งแขนและขา

(อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้ในบทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท ในเว็บ haamor.com)