โรคเฉียบพลัน (Acute disease) โรคเรื้อรัง (Chronic disease) โรคกึ่งเฉียบพลัน(Subacute disease) ภาวะฉุกเฉิน (Emergency)

บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคเฉียบพลัน-โรคเรื้อรัง

ก. โรคเฉียบพลัน (Acute disease)หรือบางคนใช้คำว่า โรคฉับพลัน หมายถึงโรคหรือการเจ็บป่วยที่เมื่อเริ่มเกิดอาการจะเกิดขึ้นทันทีรวดเร็ว อาการมักรุนแรง แต่มักรักษาได้หายและภายในระยะเวลาสั้นๆประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ แต่อาจให้ได้นานถึงประมาณ 3 เดือนเช่น โรคจาก การติดเชื้อต่างๆเช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ

ข.โรคเรื้อรัง (Chronic disease)หมายถึงโรคที่เมื่อเริ่มเกิดอาการ อาจไม่มีอาการ แต่อาการจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อไม่ได้รับการรักษา อาการมักเกิดต่อเนื่องนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป มักต้องมีการรักษาต่อเนื่องอาจตลอดชีวิตและมักไม่หายขาด มักเป็นๆหายๆ และเกิดอาการเฉียบพลันซ้ำซ้อนได้เสมอ เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมากจากการขาดประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ป่วย ขาดคุณภาพชีวิต และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลในภาพรวมสูงมากเช่น โรคในกลุ่มโรคเอนซีดี (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง) และโรคมะเร็ง

ค.โรคกึ่งเฉียบพลัน (Subacute disease)คือโรคที่มีอาการและลักษณะโดยธรรม ชาติของโรคคาบเกี่ยวระหว่างเฉียบพลันและเรื้อรัง แต่โดยทั่วไปมักคล้ายคลึงกับโรคเรื้อรัง ดัง นั้นส่วนใหญ่จึงจัดอยู่ในกลุ่มเรื้อรังเช่น โรคไตอักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลัน (Subacute glomeru lonephritis)

ง.ภาวะฉุกเฉิน (Emergency)คือภาวะที่เกิดอาการขึ้นอย่างรุนแรงรวดเร็วทันที และเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทันที มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิต(ตาย) ได้เช่น อุบัติเหตุต่างๆ อาการชัก อาการแน่นหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก หอบเหนื่อยจนตัวเขียวคล้ำ ภาวะช็อก ภาวะหมดสติ หรือโคม่า

Updated 2015, May 2