โรคหลอดเลือด โรคของหลอดเลือด (Vascular disease)

บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคหลอดเลือด

หลอดเลือดแดง (Artery) คือ หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ โดยเลือดแดงจะมีส่วนประกอบของออกซิเจนและสารอาหารสูง หลอดเลือดแดงจึงมีหน้าที่นำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆเพื่อการหล่อเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ในขณะที่

หลอดเลือดดำ (Vein) จะเป็นหลอดเลือดที่มีหน้าที่นำคาร์บอนได้ออกไซด์และของเสียกลับเข้าสู่หัวใจ

โรคของหลอดเลือดเป็นโรคที่เกิดกับผนังของหลอดเลือดเช่น ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นจนเกิดการอุดตันของทางเดินเลือดหรือผนังหลอดเลือดแข็งขาดการยืดหยุ่นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแคบเล็กลง เลือดจึงไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆลดลง หรือผนังหลอดเลือดเกิดการอักเสบจึงเกิดเป็นลิ่มเลือดจึงส่งผลให้หลอดเลือดอุดตัน หรือผนังหลอดเลือดโป่งพองส่งผลให้หลอดเลือดแตก เกิดภาวะเลือดออกรุนแรง หรือผนังหลอดเลือดหย่อนยานจึงส่งผลให้เกิดการคั่งของเลือดในหลอดเลือดส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตไม่ดี เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดพยาธิสภาพของหลอดเลือด

  • สาเหตุที่ทำให้ผนังหลอดเลือดหนาแข็ง (โรคหลอดเลือดแดงแข็ง) เช่น ไขมันในเลือดสูง
  • สาเหตุที่ทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบเช่น โรคเบาหวาน โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง การสูบบุหรี่
  • สาเหตุที่ทำให้ผนังหลอดเลือดโป่งพองเช่น โรคความดันโลหิตสูงหรือพันธุกรรม
  • สาเหตุที่ทำให้ผนังหลอดเลือดหย่อนยานเช่น สูงอายุ อ้วน อาชีพที่ต้องยืนนานๆ (เช่น โรคหลอดเลือดขอด)

ทั้งนี้โรคของหลอดเลือดที่พบบ่อยคือ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดขอด และโรคหลอดเลือดอักเสบจากโรคเบาหวานและจากโรคออโตอิมมูน

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดที่สำคัญคือ การป้องกันโรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน และการเลิกบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ

บรรณานุกรม

Vascular disease http://my.clevelandclinic.org/heart/disorders/vascular/whatis.aspx [2015,July18]

Updated 2015, July 18