โภชนาการ (Nutrition)

โภชนาการ หมายถึง ความรู้ และวิชาการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านอาหาร และสารอาหาร ที่เราเรียนรู้ถึง บทบาทหน้าที่และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอาหาร และทางสารอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่อาหารที่เข้าสู่ร่างกาย ผ่านกระบวนการย่อย ดูดซึม การนำไปใช้ การเก็บสะสม และการขับถ่ายออกจากร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของร่างกาย