โพแทสเซียม โปแตสเซียม (Potassium)

โพแทสเซียม หรือ โปแตสเซียม เป็นเกลือแร่/แร่ธาตุที่สำคัญและจำเป็นต่อทุกเซลล์ของร่างกาย มีหน้าที่ในการคงสมดุลของน้ำและเกลือแร่ และคงสมดุลในระหว่างเกลือแร่ต่างๆโดยเฉพาะกับเกลือแร่โซเดียม ช่วยรักษาภาวะความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย เป็นสารสำคัญในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อต่างๆ ซึ่งรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นตัวช่วยคงความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ร่างกายควบคุมปริมาณโพแทสเซียมผ่านการทำงานของไต

ในผู้ใหญ่ ร่างกายต้องการโพแทสเซียมประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยร่างกายได้ รับโพแทสเซียมจากอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภค อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น ผักใบเขียวทุกชนิด (เช่น ผักขม) ผักกินหัวทุกชนิด (เช่น หัวไช้เท้า) ถั่วต่างๆ (เช่น ถั่วเหลือง ถั่วแดง) กล้วย และผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว (เช่น ส้ม)

บรรณานุกรม

  1. Potassium http://www.whfoods.com/genpage.php?dbid=90&tname=nutrient [2013,July30].
  2. Potassium http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/potassium.html [2013,July30].
  3. Potassium and diet http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09355.html [2013,July30].
  4. Potassium http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium [2013,July30].