โพรงหลังจมูก (Nasoharynx)

โพรงหลังจมูก เป็นส่วนบนสุดของคอหอย เป็นโพรงอากาศที่อยู่ด้านหลังของจมูก และเชื่อมต่อระหว่างด้านหลังของจมูกกับช่องลำคอ โดยผนังของโพรงนี้บุด้วยเยื่อเมือก โพรงนี้มีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศจากจมูกเข้าสู่ลำคอ และผนังด้านข้างจะมีรูเปิดของท่อที่เชื่อม ต่อระหว่างช่องคอกับหูชั้นกลาง เพื่อคงสมดุลของอากาศภายนอกร่างกายกับอากาศในหูชั้นกลาง

นอกจากนั้น ผนังของโพรงหลังจมูกยังประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ คือ กล้ามเนื้อ หลอดเลือด เส้นประสาท และระบบน้ำเหลือง

โรคที่เกิดกับโพรงหลังจมูก/ผนังของโพรงหลังจมูกจะเช่นเดียวกับโรคที่เกิดในระบบทางเดินหายใจ เช่น การติดเชื้อต่างๆ ทั้ง แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา และ โรคมะเร็ง ที่พบบ่อย คือ โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก