แผล (Wound)

แผล คือ การบาดเจ็บของผิวหนัง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การล้ม การกระแทก การถูกของมีคม เป็นต้น

แผลแบ่งได้เป็นหลายประเภท คือ

ก. เมื่อแบ่งตามช่วงเวลาเกิด จะแบ่งเป็น แผลสด และแผลเรื้อรัง

ข. เมื่อแบ่งตามลักษณะภายนอกของผิวหนัง จะแบ่งเป็น แผลเปิด และ แผลปิด

  • แผลเปิด (แผลที่ผิวหนังมีรอยแยกออกจากัน) ยังแบ่งเป็น แผลถลอก แผลฉีกขาด แผลถูกตำ แผลไหม้ และ แผลขอบเรียบ
  • แผลปิด (แผลที่ผิวหนังไม่มีรอยปริแยก) แบ่งเป็น แผลฟกช้ำ และแผลมีเลือดออกภายใน
 

ค. เมื่อแบ่งตามลักษณะความสะอาด จะแบ่งเป็น แผลสะอาด แผลสกปรก/แผลปนเปื้อน และ แผลติดเชื้อ

การดูแลรักษาแผล คือ

  • รักษาความสะอาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  • ช่วยให้แผลติดเร็วด้วยการกินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบถ้วนในทุกวัน ร่วมกับการรักษาความสะอาดแผล และ
  • การให้ยาแก้ปวด เมื่อมีอาการปวด/เจ็บแผล

บรรณานุกรม

  1. Wound http://en.wikipedia.org/wiki/Wound [2013,Aug25].