เส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve)

เส้นประสาทส่วนปลาย หมายถึง เส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับรู้และนำส่งกระแสไฟฟ้าเกี่ยวกับความรู้สึกและกำลังของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย โดยเป็นส่วนของระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system) เป็นส่วนที่ต่อมาจากรากประสาท และเส้นประสาทต่างๆเปรียบเสมือนสายไฟที่ต่อตรงไปในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดในบ้าน