เยื่อ (Sheath หรือ Theca)

เยื่อ ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของร่างกายบางส่วนหรือของสิ่งต่างๆ เช่น เยื่อในกระดูก เยื่อหัวหอม เยื่อไม้ไผ่

ทางแพทย์ เยื่อ โดยทั่วไป เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งที่มีความเหนียว มีลักษณะเป็นแผ่นบางที่ หุ้ม ปกคลุม หรือ เป็นปลอก อยู่ภายนอก หรือ บุอยู่ภายใน เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ มีหน้าที่ปกป้อง และ/หรือช่วยคงรูปร่างเนื้อเยื่อ/อวัยวะนั้นๆ เช่น เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ ปลอกไมอีลิน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังอาจทำหน้าที่เฉพาะเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับว่าเป็นเยื่อของเนื้อเยื่อ/อวัยวะใด เช่น ปลอกไมอีลิน ยังหน้าที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งกระแสประสาทของเซลล์ประสาท เป็นต้น

บรรณานุกรม

  1. Theca http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/theca [2013,June28].