เซลล์ประสาท (Neuron)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เซลล์ประสาท

เซลล์ประสาท(Neuron หรือ Neurone หรือ Nerve cell) เป็นส่วนที่เล็กที่สุดในระบบประสาท ประกอบด้วยเซลล์ประสาทประมาณ 10,000 ล้านถึง 100,000 ล้านเซลล์ โดยสามารถจำแนกตามหน้าที่ของเซลล์ประสาทได้ 3 ชนิด คือ

  • เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (Sensory neuron) ทำหน้าที่รับกระแสประสาท (Nerve impulse) ส่งเข้าสู่สมองและไขสันหลัง แล้วถ่ายทอดกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทสั่งการ อาจผ่านเซลล์ประสานงาน หรือ ไม่ผ่านก็ได้
  • เซลล์ประสาทสั่งการ (Motor neuron) ทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากไขสันหลัง ส่งไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา ซึ่งอยู่ห่างไกลไขสันหลังมาก จึงเป็นเซลล์ประ สาทที่มีใยประสาทแอกซอน (Axon) ยาวกว่าใยประสาท เดนไดรต์ (Dendrite) อาจยาวถึง 1 เมตร
  • เซลล์ประสาทประสานงาน (Interneuron) ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึก แล้วส่งให้เซลล์ประสาทสั่งการ ดังนั้น ตำแหน่งของเซลล์ชนิดนี้จึงอยู่ภายในสมองและในไขสันหลัง

อนึ่ง อ่านเพิ่มเติมเรื่องของระบบประสาทในบทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท

Updated 2018,April14