เจ็บหน้าอก (Chest pain)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เจ็บหน้าอก

เจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอก (Chest pain) เป็นอาการที่เกิดได้จากสาเหตุต่างๆมากมาย ทั้งจากโรคทางกายและจากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจโดยไม่ได้มีพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ

โรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกมีสาเหตุหลักเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้คือ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคของผนังหน้าอก

  • โรคหัวใจและหลอดเลือดเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • โรคระบบทางเดินหายใจเช่น โรคปอดบวม และจากอาการไอรุนแรง
  • โรคทางเดินอาหารเช่น อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ โรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
  • โรคของผนังหน้าอกเช่น กระดูกซี่โครงบาดเจ็บ หรือโรคงูสวัดของผิวหนังส่วนหน้าอก
  • ปัญหาทางอารมณ์จิตใจเช่น เครียด โกรธ หรือการเรียกร้องความสนใจ

อนึ่ง เจ็บหน้าอกมักเกิดร่วมกับอาการต่างๆเสมอเช่น เรอ แน่นท้อง มีไข้ ไอ หรือผิวหนังขึ้นผื่น แต่เจ็บหน้าอกที่เกิดร่วมกับอาการวิงเวียนจะเป็นลม หรือเจ็บ/ปวดร้าวไปขากรรไกรและแขน เป็นอาการที่ต้องพบแพทย์ฉุกเฉินเพราะอาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

Updated 2015, Dec 26