หนังตาตก (Ptosis)

หนังตาตก เป็นอาการไม่ใช่โรค เป็นอาการที่มีหนังตาบนหย่อนลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติ กล่าวคือ มากกว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไป (ปกติ ขอบหนังตาบนจะลงมาปิดตาดำไม่เกิน 1 มิล ลิเมตรนับจากขอบบนของตาดำ) ซึ่งการมีหนังตาตก จะก่อให้เกิดปัญหาในการมองเห็น การเห็นภาพไม่ชัด ก่อการระคายเคืองต่อตาขาวและ/หรือต่อตาดำ ก่อความรำคาญ และอาจทำให้เสียภาพลักษณ์

หนังตาตก อาจพบได้ปกติในผู้สูงอายุ จากการหย่อนยานตามธรรมชาติของหนังตา และกล้ามเนื้อหนังตา แต่ถ้าเกิดจากพยาธิสภาพ จะมีสาเหตุได้มากมาย เช่น จาก โรคของหนังตาเอง (เช่น ก้อนเนื้อในหนังตา) โรคของกล้ามเนื้อ โรคสมอง โรคไขสันหลัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก โรคมะเร็งปอด การอักเสบของเส้น ประสาทสาเหตุจากโรคเบาหวาน (โรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน) หรือ จากการบาดเจ็บของตาโดยตรง เช่น จากอุบัติเหตุ

การรักษาอาการหนังตาตก คือ การรักษาสาเหตุ และอาจมีการรักษาผ่าตัดหนังตาในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของจักษุแพทย์

บรรณานุกรม

  1. Eyelid drooping http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001018.htm [2013,Nov18].
  2. Ptosis (eyelid) http://en.wikipedia.org/wiki/Ptosis_(eyelid)[2013,Nov18].