สูบบุหรี่มือสอง (Secondhand smoke)

บทความที่เกี่ยวข้อง

สูบบุหรี่มือสอง หมายถึง การสูบดมควันบุหรี่จากผู้อื่น โดยที่เราไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่ ในภา ษาอังกฤษเรียกได้อีกอย่างว่า Passive smoking ซึ่งในควันบุหรี่นี้มีสารเคมีชนิดต่างๆปนอยู่ถึงประมาณ 7,000 ชนิด และที่เป็นสารก่อมะเร็งประมาณ 70 ชนิด

ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่/สูบบุหรี่มือสอง สามารถเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่แต่ในอัตราที่อาจสูงกว่า จากการที่สูดดมควันเข้าไปลึกมากโดยไม่มีการพ่นออกมา

โรคที่พบได้ในผู้สูบบุหรี่มือสอง

  • ในเด็ก คือ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหืด และการติดเชื้อในหูชั้นกลาง
  • ส่วนในผู้ใหญ่ คือ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งเต้านม (ในผู้หญิง)

วิธีป้องกันการสูบบุหรี่มือสอง คือ การหลีกเลี่ยงควันนุหรี่ การไม่สูบบุหรี่ในบ้านและในรถโดยสาร และการจัดที่ทางเฉพาะที่สูบบุหรี่ในที่ทำงาน

บรรณานุกรม

Secondhand smoke http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/secondhand-smoke [2014,May21]
Secondhand smoke http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/secondhandsmoke.html [2014,May21]