สารหนู (Arsenic)

บทความที่เกี่ยวข้อง
สารหนู

สารหนู (Arsenic มีสัญลักษณ์ว่า As) เป็นแร่ธาตุที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย และเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในดิน คนนำมาใช้เป็นยาพิษ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และในอุตสาหกรรมบางชนิดเช่น อุตสาหกรรมแก้ว นอกจากนั้นยังพบได้สูงในควันบุหรี่

เมื่อได้รับพิษจากสารหนูในระยะเฉียบพลัน อาการที่พบได้คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ถ้าได้รับในปริมาณสูงมากทันทีจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า กล้ามเนื้อเป็นตะ คริว และอาจเกิดอาการช็อก และเสียชีวิต (ตาย) ได้ แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยแต่สะสมเป็นเวลานาน อาการที่พบได้เช่น ผิวหนังขึ้นผื่นผิดปกติโดยเฉพาะที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาการจากระบบประสาทผิดปกติที่เรียกว่า กลุ่มอาการทางสมอง (Encephalopathy) อาการจากกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ (เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจล้มเหลว) และเป็นสารก่อมะ เร็งที่มีรายงานก่อให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิดเช่น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะ เร็งปอด

อนึ่ง การวินิจฉัยมีสารหนูในร่างกายสูง/พิษสารหนู วินิจฉัยได้จากการตรวจหาค่าสารหนูในปัสสาวะที่เก็บใน 24 ชั่วโมง ซึ่งค่าปกติ (อาจแตกต่างกันได้ในแต่ละห้องปฏิบัติการ) คือ น้อยกว่า 25 mcg/L (Microgram/litre) และค่าสารหนูในเลือดซึ่งค่าปกติจะน้อยกว่า 1 mcg/L ร่วมกับอาการผู้ป่วย และประวัติการบริโภค/การสัมผัสสารหนู

บรรณานุกรม

  1. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=119 [2015,July25]
  2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/en/ [2015,July25]
  3. http://www.idph.state.ia.us/idph_universalhelp/MainContent.aspx?TOCId=%7BB16B8A3D-BED7-4D33-8B09-FE7042557FD4%7D [2015,July25]
  4. http://www.atsdr.cdc.gov/toxguides/toxguide-2.pdf [2015,July25]