สายเสียง หรือ เส้นเสียง (Vocal cord หรือ Vocal fold)

สายเสียง เป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งของกล่องเสียง ที่มีลักษณะเป็นสายหรือเป็นเส้น (บางคนจึงเรียกว่า เส้นเสียง) มี 2 สาย ซ้ายและขวา ประกบคู่ประชิดกัน ขึงตึง ขวางอยู่ตรงกลางภาย ในกล่องเสียง (ขวางช่องทางเดินอากาศในกล่องเสียง) โดยสายเสียงจะเปิดเมื่อหายใจเข้า และจะปิดเมื่อหายใจออก ซึ่งในการพูด จะใช้การหายใจเข้า-ออกเป็นกลไกหนึ่ง โดยการหาย ใจเข้า-ออกจะทำให้เกิดการสั่นของสายเสียง จึงทำให้เกิดเป็นเสียงพูดขึ้น

สายเสียง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด โดยผิวนอกจะเป็น เยื่อเมือก เนื้อเยื่อส่วนในเป็น กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อเส้นใย หลอดเลือด และ เส้นประสาท

สายเสียงจะมีสีซีดออกขาวเล็กน้อย เนื่องจากมีหลอดเลือดน้อย โดยแต่ละข้างมีความยาวอยู่ในช่วงประมาณ 12-24 มิลลิเมตร หนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ผู้ชายจะมีสายเสียงที่ยาวกว่าผู้หญิง จึงเป็นสาเหตุให้เสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงต่างกัน นอกจากนั้น สายเสียงเมื่อแรกเกิดยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ แต่จะเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา จนเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 17 ปี และจะเสื่อมลงจากการใช้งาน และตามอายุที่มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียงในวัยต่างๆมีความแตกต่างกัน

โรคของสายเสียง จะมีอาการสำคัญ คือ เสียงแหบ โดยอาจมีเสียงแหบเป็นๆหายๆ หรือ เสียงค่อยๆแหบลงเรื่อยๆ ซึ่งมักเกิดจากการใช้เสียงมาก และ/หรือใช้เสียงผิดวิธี หรือ สายเสียงอักเสบบวมจากมีการติดเชื้อ อาจร่วมกับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น ในโรคหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ สายเสียงยังสามารถเกิดเป็นมะเร็งได้ โดยจัดเป็นมะเร็งกล่องเสียง ซึ่งมะเร็งสายเสียงพบได้เรื่อยๆในบ้านเรา แต่พบได้บ่อยในคนตะวันตก

บรรณานุกรม

  1. Vocal folds http://en.wikipedia.org/wiki/Vocal_folds [2014,Jan18].