สรีรวิทยา (Physiology)

สรีรวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่การทำงานตามปกติของร่าง กายทั้งในระดับ เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ ทั้งทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมี และชีวไฟฟ้า

สีรวิทยาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และเกี่ยวข้องกับกายวิภาคเสมอ ทั้งนี้สรีรวิทยาของร่างกาย จะแบ่งเป็นระบบต่างๆตามการทำงาน/หน้าที่หลักที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ทุกระบบจะ ต้องทำงานประสานร่วมกันเสมอ ร่างกายจึงจะเป็นปกติ ระบบต่างๆ เช่น

 • ระบบประสาท
 • ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก,
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือระบบไหลเวียนโลหิต
 • ระบบทางเดินหายใจ
 • ระบบทางเดินอาหาร
 • ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ระบบสืบพันธุ์ (ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย)
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค
 • ระบบโลหิตวิทยา
 • และระบบผิวหนัง

บรรณานุกรม

 1. Human physiology http://en.wikipedia.org/wiki/Human_physiology [2014,Jan 17].