ลิ่มเลือด (Thrombus)

ลิ่มเลือด (Thrombus หรือ Clot blood) คือ ก้อนเลือดที่เกิดแล้วแช่อยู่ในหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดการอุดกั้นหลอดเลือดนั้นๆ จึงส่งผลถึงระบบไหลเวียนโลหิตในบริเวณที่เลี้ยงด้วยหลอดเลือดนั้นๆถูกอุดกั้น (ขาดเลือด) ไปด้วย ซึ่งถ้าการอุดกั้นหลอดเลือดเกิดมากกว่า 75% จะส่งผลให้เนื้อเยื่อที่หล่อเลี้ยงโดยหลอดเลือดนั้นๆขาดเลือด และเกิดเป็นเนื้อตายเหตุขาดเลือด (Infarction)

ลิ่มเลือด เกิดได้ในหลอดเลือดทุกหลอดเลือดของร่างกาย ทั้งในหลอดเลือดแดง และ/หรือ หลอดเลือดดำ โดยมีสาเหตุหลักจากการทำงาน และ/หรือ ปริมาณมากผิดปกติของเกล็ดเลือด จึงส่งผลให้เม็ดเลือดและสารต่างๆในเลือดแข็งตัว รวมตัว จับกันเป็นก้อนที่เรียกว่า ลิ่มเลือด

อาการที่เกิดจากมีลิ่มเลือด จะแตกต่างกันตามหน้าที่ของอวัยวะที่หลอดเลือดของอวัยวะนั้นๆเกิดลิ่มเลือด เช่น

  • ถ้าเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดสมอง ก็จะเกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
  • ถ้าเกิดกับหลอดเลือดหัวใจ ก็จะเกิดอาการจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ
  • ถ้าเกิดในหลอดเลือดดำ ก็จะเกิดอาการต่างๆจากภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ

วิธีรักษาภาวะมีลิ่มเลือดที่สำคัญ คือ การให้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) และอาจร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของการเกิดลิ่มเลือด

บรรณานุกรม

  1. Thrombus http://en.wikipedia.org/wiki/Thrombus [2013,July29].