ลักษณะทางคลินิก (Clinical description)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะทางคลินิก

ลักษณะทางคลินิก (Clinical description) หมายถึง ลักษณะอาการที่ผู้ป่วยแจ้งแก่แพทย์ พยาบาล, ประวัติทางการแพทย์ที่แพทย์สอบถามผู้ป่วย, อาการที่แพทย์สังเกตพบ, สิ่งที่แพทย์ตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วพบหรือไม่พบความผิดปกติต่างๆที่เรียกว่า อาการแสดง, ร่วมกับอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ดีขึ้น, ไม่เปลี่ยนแปลง, หรือเลวลง เมื่อได้รับการรักษา แต่ทั้งนี้ไม่นับรวมการตรวจสืบค้นอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เช่น การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ) และ/หรือการตรวจภาพทางรังสีวิทยา (เช่น เอกซเรย์ อัลตราซาวด์) และ/หรือการตรวจด้วยหัตถการอื่นๆ (เช่น การส่องกล้อง การตัดชิ้นเนื้อ)

ลักษณะทางคลินิกเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยในเบื้องต้น เพื่อชี้นำแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค, การวินิจฉัยแยกโรค, และเป็นแนวทางช่วยการตัดสินใจของแพทย์ว่า สมควรจะ ต้องตรวจสืบค้นเพิ่มเติมอะไร อย่างไร เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีที่จำเป็น ต้องรักษารีบด่วน ไม่สามารถรอผลการตรวจสืบค้นที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 - 3 วันขึ้นไปได้ เช่น กรณีการติดเชื้อ แพทย์จะใช้ลักษณะทางคลินิกเป็นตัวช่วยตัดสินใจให้การรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกก่อนทราบการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง (Final diagnosis)

นอกจากนั้น ลักษณะทางคลินิกยังเป็นสิ่งสำคัญมากที่แพทย์ใช้ในการประเมินและติดตามผลการรักษา ซึ่งมีความแม่นยำสูง เป็นการตรวจที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยต่ำ ผู้ป่วยสามารถได้รับการตรวจวินิจฉัยซ้ำบ่อยได้ตลอดเวลา เนื่องจากจะไม่มีผลข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก

บรรณานุกรม

1. Merriam Webster’s medical desk dictionary. (1996). Massachusetts,U.S.A. Merriam-Webster, Incorporated,Publishers

Updated 2014, Sept 13