ระบบประสาท (Nervous system)

ระบบประสาท คือ เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ทำงานร่วมกันเป็นระบบ

  • เพื่อการรับ-ส่งสัญญาณประสาท
  • เพื่อสั่งการควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย
  • ร่วมกับการรับส่งสัญญาณความรู้สึกต่างๆ เช่น เจ็บ ปวด ร้อน-หนาว รวมทั้ง ความคิด ความจำ อารมณ์และความรู้สึกด้านจิตใจ

ระบบประสาทประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ

  1. ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย สมอง และไขสันหลัง และ
  2. ระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งประกอบด้วย ระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจ และระบบประ สาทนอกอำนาจจิตใจ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ระบบประสาทอัตโนมัติ

ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com ในบทความเรื่อง “กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท”

บรรณานุกรม

  1. Nervous system https://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_system [2013,Aug30].