ยูแอล: UL (Tolerable Upper Intake Level)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ยูแอล

ยูแอล: UL(Tolerable Upper Intake Level) คือ ค่า/ปริมาณสารอาหารสูงสุดที่สามารถบริโภคได้ในแต่ละวันโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของคนปกติทั่วไป

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_Reference_Intake [2018,April21]
  2. https://ods.od.nih.gov/pubs/conferences/tolerable_upper_intake.pdf [2018,April21]