ม่านตาขยาย รูม่านตาขยาย (Pupil dilatation)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ม่านตาขยาย หมายถึง รูม่านตา ที่ขยายใหญ่เกินปกติ โดยรูม่านตาเป็นทางผ่านของแสงเข้าสู่ลูกตา (เข้าสู่จอตา) เพื่อก่อให้เกิดภาพ

การหดหรือขยายของรูม่านตา เป็นการเปลี่ยนแปลงของรูม่านตาตามธรรมชาติของทุกคน กล่าวคือ เมื่อแสงสว่างลดลง รูม่านตาจะขยายขึ้นเพื่อให้แสงผ่านเข้าตามากขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าแสงสวางมากขึ้น รูม่านตาก็จะหดเล็กลงเพื่อไม่ให้แสงเข้าสู่ลูกตามากเกินไป

นอกจากแสงสว่างแล้ว รูม่านตาจะขยายหรือหดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  • จากมีอารมณ์ต่างๆ (เช่น ตื่นเต้น ตกใจ กลัว ดีใจ กระสับกระสาย กังวล สับสน การเห็นภาพที่กระตุ้นอารมณ์ต่างๆ)
  • จากฤทธิ์ของยาบางชนิด (เช่น ยาขยายม่านตา)
  • จากสาร/ยาเสพติดบางชนิด
  • และจากโรคสมอง หรือ โรคเส้นประสาท บางโรค

ทางการแพทย์ การตรวจตาเพื่อดูการขยายและการหด/การตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงสว่าง (เช่น จากไฟฉาย) เป็นอาการแสดงที่แพทย์ใช้ช่วยวินิจฉัยโรคทางด้าน จักษุวิทยา(โรคตา), ประสาทวิทยา, จิตเวช, และพิษวิทยา

บรรณานุกรม