พยาธิ (Pathology) พยาธิ หนอนพยาธิ (Worm)

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พยาธิ คำนี้มีได้ 2 ความหมาย คือ

  • พยาธิ (Pathology) แปลว่า ความเจ็บไข้ หรือ โรคต่างๆ
  • ส่วนอีกความหมาย คือ หมายถึงหนอนพยาธิ คือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งอย่างน้อยในระยะหนึ่งของชีวิตจะเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์และสัตว์
    • ชนิดตัวแบน เช่น พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด
    • พยาธิตัวกลม เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า

พยาธิในทางการแพทย์ พยาธิ นอกจากมีความหมายตามพจนานุกรมฯดังได้กล่าวแล้ว ยังหมายถึงความผิดปกติต่างๆที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการ หรือ ก่อโรค เช่น มีพยาธิสภาพในกล้ามเนื้อหัวใจ หมายความว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจ จนก่อให้เกิดอาการทางโรคหัวใจขึ้น ส่วนพยาธิสภาพจะเป็นอย่างไรนั้น จะขึ้นกับสาเหตุ เช่น พยาธิสภาพเป็นเนื้อตาย (เกิดจากขาดเลือด) หรือ พยาธิสภาพกล้ามเนื้อหัวใจบวม มีเม็ดเลือดขาวเข้ามาอยู่ในกล้ามเนื้อมาก (เกิดจากการอักเสบ) เป็นต้น