พูดลำบาก ปัญหาในการพูด (Difficulty with speech)

บทความที่เกี่ยวข้อง

พูดลำบาก หรือการมีปัญหาในการพูด ทั้งๆที่เคยพูดได้ตามปกติ เป็นอาการในการออกเสียงพูดไม่ได้ตามปกติ ทั้งๆที่เข้าใจในความหมาย เป็นอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น

  • จากโรคสมองในส่วนที่ควบคุมการพูด และควบคุมการทำงานในการออกเสียง (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง)
  • จากโรคเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกเสียง (เช่น เส้นประ สาทใบหน้าอักเสบ )
  • โรคกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกเสียง (เช่น กล่องเสียงอักเสบ, โรคตุ่มน้ำที่สายเสียง)
  • โรคของช่องปาก (เช่น ช่องปากอักเสบ โรคมะเร็งช่องปาก)
  • หรือ แม้แต่จากโรคของข้อกราม

ดังนั้น เมื่อมีอาการพูดลำบากเรื้อรัง หรือมีอาการพูดลำบากหลังเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ ควรพบแพทย์เสมอ