ประวัติทางการแพทย์ (Medical history)

ประวัติทางการแพทย์ (Medical history หรือ History of illness) ซึ่งในเวชระเบียนมักเขียนเป็นตัวย่อว่า “Hx” คือ ประวัติสำคัญทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียน โดยเป็นประวัติที่จะช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย และในการรักษาโรค

ประวัติทางการแพทย์โดยทั่วไปจะประกอบด้วย

  • ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย ที่เรียกว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ทางการ แพทย์ (Medical demography) เช่น อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง สถานภาพการสมรส เป็นต้น
  • อาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present illness) เช่น อาการสำคัญ ที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ เช่น การปวดศีรษะเรื้อรัง อาเจียนเป็นเลือด ไอเป็นเลือด
  • ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past illness) เช่น เคยเป็นโรคอะไร การเคยเข้าโรงพยาบาล การผ่าตัด อุบัติเหตุ
  • ประวัติในครอบครัว (Family history) เช่น ประวัติโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความพิการแต่กำเนิดต่างๆ
  • ประวัติการใช้ยารักษาโรคต่างๆ (Medication) โดยเฉพาะในปัจจุบัน จนถึง 3-6 เดือนที่ผ่านมา
  • ประวัติ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด (Illegal drugs)
  • ประวัติแพ้ยา และแพ้สิ่งต่างๆ (Allergy history)
  • ประวัติ การมีบุตร และ เพศสัมพันธ์
  • ในผู้หญิง จะมีประวัติประจำเดือน การตั้งครรภ์ การแท้ง และการคลอด

บรรณานุกรม

  1. Medical history http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_history [2013,Aug14].